BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2631

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
________
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
________
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
ministerie
minister
advies
________
12/1/2009 Verzending vraag
12/3/2009 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2067
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2631 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Overeenkomstig artikel 61, § 2, van de gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken raadplegen de ministers de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) over alle zaken van algemene aard die de toepassing van deze wetten betreft.

Volgens artikel 10 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1969 tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter en van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en tot regeling van dezer werking worden deze adviezen enkel ter kennis van de minister gebracht die het heeft gevraagd. Zij worden bijgevolg niet gepubliceerd in het jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en mogen evenmin door de Commissie worden meegedeeld aan derden. Alleen de betrokken minister zelf kan deze adviezen aan derden meedelen (zoals bijvoorbeeld het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken op de schriftelijke vraag nr. 51-954 van 29 maart 2006 in de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vragen en Antwoorden nr. 51-120, blz. 23297).

Kan u mij daarom met betrekking tot uw bevoegdheidsdomein(en) meedelen welke adviezen door u (en desgevallend door uw voorganger(s)) aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht werden gevraagd sinds juni 2007 ?

Kan voor elk van deze vragen om advies worden gepreciseerd :

- welk onderwerp, specifiek probleem of vraag zij tot voorwerp hadden ?

- hoe het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht - in samenvatting - luidde ?

- of dit advies met eenparigheid van stemmen door de Commissie werd genomen, en zo neen, welk het stemgedrag van de leden van de VCT dan wel was ?

Welk gevolg u aan dit advies heeft gegeven ?

Antwoord ontvangen op 12 maart 2009 :

In antwoord op haar vragen heb ik de eer het geachte lid de volgende elementen mede te delen.

Met uitzondering van de adviesaanvraag betreffende het taalkader van mijn administratie, werd, sinds juni 2007, geen enkele andere adviesaanvraag gedaan aan de Vaste Commissie voor taaltoezicht.