BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2538

de Alain Destexhe (MR)

aan de minister van Justitie
________
Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (Zaak Leys)
________
nationaliteit
BelgiŽ
Belgen in het buitenland
dubbele nationaliteit
ambassade
AustraliŽ
________
12/1/2009Verzending vraag
27/2/2009Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1167
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2538 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De zaak Leys heeft hevige beroering veroorzaakt bij kinderen van Belgen die in het buitenland verblijven en voor wie het bezitten van de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie soms een essentieel veiligheidselement betekent in moeilijke omstandigheden.

Welke voorwaarden moeten degenen die in het buitenland uit Belgische ouders geboren zijn vervullen om de Belgische nationaliteit te blijven behouden?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2009 :

Sedert de invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) op 1 januari 1985, dienen Belgen die in het buitenland geboren zijn, met uitzondering van de voormalige Belgische koloniën, een verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit af te leggen indien zij tussen de leeftijd van achttien tot achtentwintig jaar zonder onderbreking hun hoofdverblijfplaats in het buitenland hebben gehad, en voor zover zij niet in dienst waren van de Belgische regering of werkzaam waren bij een Belgische firma of vereniging (artikel 22, § 1, 5°, WBN).

Afstammelingen van Belgen die lange tijd onafgebroken in het buitenland verblijven en met België geen enkele effectieve band meer hebben, moeten dus voor het bereiken van hun 28ste jaar uitdrukkelijk de wens te kennen geven de staat van Belg te willen behouden. Het afleggen van deze verklaring is voor deze personen het enige middel om hun gehechtheid aan ons land tot uitdrukking te brengen. Indien zij dat niet doen, gaat de wet ervan uit dat het behoud van de Belgische nationaliteit voor hen geen enkele zin meer heeft. Vroeger moesten zij deze verklaring om de tien jaar opnieuw afleggen maar de wet van 27 december 2006 heeft deze verplichting opgeheven.

Deze verklaring dient echter alleen te worden afgelegd indien de betrokkenen nog minstens één andere nationaliteit hebben op de dag van hun 28ste verjaardag en zij dus door het verlies van de Belgische nationaliteit, dat volgt uit het ontbreken van deze verklaring, niet staatloos worden, wat krachtens internationale overeenkomsten ontoelaatbaar is. Als de betrokkenen enkel de Belgische nationaliteit bezitten, dienen zij geen enkele formaliteit te vervullen.

Aangezien elke Staat soeverein beslist welke personen en volgens welke criteria als zijn onderdanen worden aanzien, is het mogelijk dat het bezit van een vreemde nationaliteit aanleiding kan geven tot conflicten tussen verschillende wetgevingen en tot uiteenlopende interpretaties. Het komt aan de Belgische diplomatieke en consulaire overheden toe om degenen die in aanmerking komen om bovenvermelde behoudsverklaring af te leggen, te wijzen op het bestaan van een toepasselijke buitenlandse nationaliteitswetgeving en om hen eventueel de nodige bewijsstukken te vragen indien zij menen dat die wetgeving niet op hen van toepassing is.