BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2406

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
________
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden
________
ministerie
arbeidsongeval
aansprakelijkheidsvordering
Rekenhof (BelgiŽ)
________
12/1/2009 Verzending vraag
25/2/2009 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1871
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2406 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks keert de overheid belangrijke bedragen uit aan overheidspersoneel dat slachtoffer werd van een arbeidsongeval of aan hun rechthebbenden. Het gaat over bezoldigingen tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loonverlies) en vergoedingen voor medische kosten, en over rente of kapitaal bij blijvende arbeidsongeschiktheid of bij overlijden.

Wanneer personeelsleden van federale overheidsdiensten door de fout van derden slachtoffer worden van een arbeidsongeval, kan de overheid de vergoedingen die ze betaald heeft aan de betrokken personeelsleden-slachtoffers of aan hun rechthebbenden, recupereren bij de aansprakelijke derden. Een onderzoek van het Rekenhof wees uit dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken deze vergoedingen en renten niet terugvordert.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze vergoedingen en renten systematisch te laten terugvorderen ?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2009 :

Ik heb nota genomen van het verslag van het Rekenhof over de te nemen maatregelen en stappen om de terugbetaling te verkrijgen van de verschuldigde bedragen ingevolge een ongeval met aansprakelijke derde.

In voormeld verslag heeft het Rekenhof, dat de ongevallen van de vijf laatste jaren had nagezien, gewezen op het feit dat het aantal dossiers waarbij een verantwoordelijke derde betrokken was bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking evenwel beperkt was.

In deze door het Rekenhof opgeworpen gevallen is verjaring opgetreden, zodat eventuele terugvordering niet meer kan.

Sindsdien werd geen aangifte van een ongeval met verantwoordelijke derde meer ingediend bij mijn administratie.

De bevoegde diensten van mijn departement zullen eventuele nieuwe dossiers in nauwe samenwerking opvolgen, met bijzondere aandacht voor de specifieke juridische aspecten ervan.