BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
24 januari 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-211

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Openbare instellingen van Sociale Zekerheid - Rekeningen door te zenden naar het Rekenhof - Achterstand
________
Rekenhof (BelgiŽ)
sociale zekerheid
rekening
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
________
24/1/2008 Verzending vraag
13/3/2008 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-211 d.d. 24 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het 163ste boek van het Rekenhof, dat de resultaten bevat van de financiŽle onderzoeken van de ontvangsten en uitgaven van het jaar 2005, blijkt dat een aantal openbare instellingen van Sociale Zekerheid een zeer grote achterstand hebben bij het doorzenden van hun rekeningen aan het Rekenhof. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het RIZIV en de RSZ hebben voor de jaren 2003, 2004 en 2005 zelfs helemaal geen rekeningen doorgezonden. Bij de RVA en de RVP werden voor die jaren alleen officieuze rekeningen doorgezonden. Bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers alleen officieuze rekeningen voor 2003 en 2004 en nog helemaal geen rekening voor 2005.

De openbare instellingen van sociale zekerheid kampen in dat opzicht klaarblijkelijk met een structureel probleem.

Wat zijn de oorzaken van deze herhaaldelijke en langdurige vertragingen?

Welke maatregelen werden reeds genomen om deze achterstand weg te werken?

Welke van deze openbare instellingen hebben hun rekeningen intussen geheel of gedeeltelijk, officieel of officieus, overgezonden naar het Rekenhof?

Antwoord ontvangen op 13 maart 2008 :

1. De laattijdige opmaak van de rekeningen is te wijten aan verschillende redenen, die kunnen variëren naargelang de instelling.

Bovendien moeten de rekeningen voor ze aan het Rekenhof worden voorgelegd, gecertificeerd zijn door de revisor en goedgekeurd door de voogdijminister(s). De niet tijdige aanstelling van een revisor bepaalt mee de laattijdige certificering en overzending van de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Deze laattijdige aanstelling heeft ook te maken met het feit dat de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 november 2001, namelijk de selectie via de procedure van openbare aanbesteding, voor het eerst werden toegepast.

2. De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, die de dossiers over de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid beheert, stelt alles in het werk om deze situatie te verbeteren :

— de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de openbare instellingen van sociale zekerheid is momenteel bezig met de modernisering van het boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid, en in het kader hiervan zal zij oplossingen zoeken om de problematiek van de vertragingen inzake goedkeuring en doorzending van de rekeningen aan te pakken;

— een overheidsopdracht, beperkte offerteaanvraag, voor de selectie van een revisor voor een aantal instellingen om de controle over de rekeningen vanaf 2006/2007 te verzekeren is momenteel lopende.

3. Wat betreft de rekeningen 2003 van de openbare instellingen van sociale zekerheid die onder mijn voogdij staan, is de situatie op 1 februari 2008 als volgt : alle rekeningen werden na goedkeuring door de voogdijminister(s) overgezonden aan de minister van Begroting, die deze vervolgens overmaakt aan het Rekenhof.

Wat betreft de rekeningen 2004 van de openbare instellingen van sociale zekerheid die onder mijn voogdij staan, is de situatie op 1 februari 2008 als volgt : de enige instellingen waarvan de rekeningen nog niet werden ontvangen, en bijgevolg nog niet naar het Rekenhof konden worden doorgestuurd, zijn het RIZIV en de HZIV.

Deze vertraging is te wijten aan het feit dat het RIZIV haar rekeningen 2004 nog niet volledig heeft afgesloten. Bijgevolg kampt ook de andere instelling met vertraging, aangezien zij haar rekeningen slechts kan afsluiten na de definitieve afsluiting van de rekeningen van het RIZIV. De reden hiervoor is de complexiteit van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Bovendien moet worden gepreciseerd dat het principe van deze vertraging voorzien is in de reglementering die aan het RIZIV meer tijd gunt voor het opmaken van haar rekeningen, en wel via artikel 12 van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Wat betreft de rekeningen 2005 van de openbare instellingen van sociale zekerheid die onder mijn voogdij staan, is de situatie op 1 februari 2008 als volgt : de instellingen waarvan de rekeningen nog niet ontvangen zijn, en bijgevolg nog niet naar het Rekenhof konden worden doorgestuurd, zijn het RIZIV, de HZIV, de RSZ en de KSZ.

Aangezien de rekeningen voor het RIZIV en de HZIV voor 2004 nog niet afgesloten zijn, werden ook de rekeningen 2005 van deze instellingen nog niet afgesloten.

De vertraging bij het indienen van de rekeningen voor de RSZ en de KSZ is te wijten aan problemen aangaande de benoeming van de revisor bij deze instellingen. Dit werd inmiddels opgelost, zodat de revisorale controle afgesloten of bijna afgesloten is, en bijgevolg worden de rekeningen voor deze instellingen binnenkort verwacht.

Wat betreft de rekeningen 2006 van de openbare instellingen van sociale zekerheid die onder mijn voogdij staan, is de situatie op 1 februari 2008 als volgt : enkel de rekeningen van de RSZPPO en het FBZ werden reeds goedgekeurd en vervolgens verstuurd naar de minister van Begroting, die deze op zijn beurt naar het Rekenhof doorstuurt.

Wat betreft de RVA, die u ook in uw vraag vermeldt, is mijn administratie niet bevoegd, en daarom verwijs ik u door naar de minister van Werk.