BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
29 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1921

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Nationale Loterij - Toelagen - Geweigerde projecten
________
Nationale Loterij
economische steun
officiŽle statistiek
________
29/10/2008 Verzending vraag
9/12/2008 Antwoord
23/4/2009 Aanvullend antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1921 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn vraag om uitleg nr. 4-453 (Handelingen nr. 4-46 van 23 oktober 2008, blz. 44) betreffende de toebedeling van subsidies door de Nationale Loterij, antwoordde de geachte minister mij dat er, in 2008, 396 subsidieaanvragen waren ingediend, waarvan er 107 een gunstig gevolg hebben gekregen. Dat is merkwaardig, omdat ik in mijn schriftelijke vraag nr. 4-1644 over hetzelfde onderwerp als antwoord kreeg dat er in 2008 slechts vier subsidieaanvragen niet zouden zijn weerhouden.

Hoe verklaart de geachte minister deze toch wel heel sterk van elkaar afwijkende antwoorden en welk antwoord is het correcte†?

Kan hij mij voor het dienstjaar 2008 een volledig overzicht geven van alle individuele aanvragen tot het verstrekken van een toelage door de Nationale Loterij waarvan de subsidieaanvraag werd verworpen, alsook de vermelding of deze werd verworpen door het Subsidiecomitť, dan wel door hemzelf†? Kan telkens ook worden vermeld om welke redenen en op grond van welke criteria elk van deze aanvragen werden verworpen†?

Antwoord ontvangen op 9 december 2008 :

De voorgaande vragen betroffen inlichtingen die het geachte lid vroeg in verband met dossiers die aan het Subsidiecomité ter advies werden voorgelegd (leden, regels, aanvraagdossiers, criteria en verworpen subsidieaanvragen via Subsidiecomité) dus niet over het totaal ingediende, doorverwezen of verworpen aanvragen sinds het begin van het jaar. Niet alle subsidieaanvragen worden ter advies aan het Subsidiecomité voorgelegd.

Volledigheidshalve werd er in mijn antwoord vermeld dat er 396 aanvragen ingediend werden (situatie op 1 september 2008) en waarvan er 107 bekrachtigd werden in een ministerieel besluit .

Het volledig overzicht van de hierboven aangehaalde 396 aanvragen van 1 januari tot 1 september 2008 is als volgt:

 • 107 dossiers hebben een gunstig advies gekregen (subsidiecomités tot en met juni 2008 en ministeriële besluiten ondertekend);

 • 23 dossiers hebben een gunstig advies gekregen in het subsidiecomité van 1 september 2008 (de ministeriële besluiten werden ondertekend op 20 oktober 2008);

 • 6 ongunstige adviezen via het Subsidiecomité (4 in Subsidiecomités tot en met juni + 2 in het Subsidiecomité van 1 september 2008):

 1. Het Belgische Rode Kruis voor de “Solidaritest 2008” (Subsidiecomité van 26 februari 2008).
  Gelet op de belangrijke dotatie die het Belgische Rode Kruis jaarlijks ontvangt vanwege de Nationale Loterij en het feit dat weinig bedrijven in 2007 interesse toonden voor de Solidaritest, werd het verzoek afgewezen.

 2. Stad Brussel – Brussel-Musea-Tentoonstellingen VZW/ASBL (subsidiecomité van 26 februari 2008).
  voor de organisatie in het Stadhuis van Brussel van een tentoonstelling over de invloed van Japan op Belgische kunstenaars op het einde van de 19e eeuw/begin 20e eeuw.
  Uit het onderzoek is gebleken dat de tentoonstelling weinig sociale impact had en eerder toegankelijk was voor een select publiek.

 3. Associations & Foundations Assistance (AFA) – Stichting van Openbaar Nut
  voor het project “Publieke consultatie over deugdelijk bestuur in het verenigingsleven” (Subsidiecomité van 28 april 2008).
  Aangezien de aanvraag laattijdig ingediend werd, werd de subsidieaanvraag afgewezen.

 4. Angalio Productions – ASBL/VZW (Subsidiecomité van 28 april 2008)
  voor het project “Belgium for Belgium”.
  Uit het onderzoek is gebleken dat de vereniging samenwerkt met het “Casino du Liban”.
  Aangezien de Nationale Loterij niet kan geassocieerd worden met bedrijven of inrichters van legale of illegale spelen zoals casino’s, speelzalen, en wedkantoren… of met reclameboodschappen die strijdig zijn met de goede zeden, moraliteit of volksgezondheid, werd de subsidieaanvraag afgewezen.

 5. Stoump ASBL voor het project “Comme chez moi” (Subsidiecomité van 1 september 2008)
  Het project betrof een reeks van culinaire documentaires over de Belgische gastronomie. Gelet op het groot aantal culinaire programma’s die regelmatig op verschillende TV zenders te zien zijn en ten einde geen precedent te creëren werd de subsidieaanvraag afgewezen.

 6. Best Belgian Chocolates in the World (BBCW) VZW/ASBL voor het project “Feest van de echte Belgische Chocolade” van 17 tot 19 oktober 2008 (Subsidiecomité van 1 september 2008).
  De subsidieaanvraag werd afgewezen om twee redenen :
  - de vereniging ontving dit jaar al een subsidie voor het project “Iris Bruocsella”;
  - het evenement ging niet door.

 • 103 dossiers werden naar de Gemeenschappen doorverwezen;

 • 114 dossiers werden naar de bevoegde minister van Maatschappelijke Integratie gestuurd;

 • 25 directe afwijzingen na onderzoek van de aanvragen door de subsidiedienst van de Nationale Loterij;

 • 18 nog te onderzoeken dossiers.

Begin februari 2009 zal ik, met het oog op de transparantie, bij de griffie van het parlement de lijst indienen van alle bovenvermelde dossiers die door de Nationale Loterij werden onderzocht. Deze lijst zal onder meer bevatten:

 • De dossiers doorverwezen naar de Gemeenschappen + motivatie.

 • De doorverwijzingen naar de minister van Maatschappelijke Integratie (projecten in de strijd tegen de armoede) + motivatie.

 • De directe afwijzingen + motivatie.

Mag ik hierbij de heer senator uitnodigen om ook het Subsidiecharter te consulteren via de website van de Nationale Loterij www.nationale-loterij.be, doorklikken naar Nationale Loterij en dan naar subsidies: helemaal onderaan staat het Charter dat ook kan gedownload worden.

Aanvullend antwoord ontvangen op 23 april 2009 :

Aansluitend op mijn vorig antwoord op de parlementaire vraag vindt u, met het oog op de transparantie, bij de griffie van het parlement de lijst van de dossiers die door de Nationale Loterij in 2008 werden onderzocht.

Deze lijsten bevatten:

- de dossiers die doorverwezen werden naar de Gemeenschappen + motivatie;

- de doorverwijzingen naar de minister van Maatschappelijke Integratie (projecten in de strijd tegen de armoede) + motivatie;

- de directe afwijzingen + motivatie.

Ook de lijst van de gesubsidieerde projecten in het kader van rubriek “nationaal prestige 2008” die een gunstig advies ontvingen van het Subsidiecomité en waarvan het ministerieel besluit door mij werd ondertekend, vindt u bij de griffie van het parlement.

De lijst bevat:

- de naam van de begunstigde;

- de toegekende subsidie;

- de categorie waartoe het project behoort;

- de bijkomende motivatie (in het Nederlands of in het Frans = taalrol).

Het geachte lid wordt uitgenodigd regelmatig de vernieuwde website van de Nationale Loterij te consulteren www.nationale-loterij.be en doorklikken naar Subsidies. Hier vindt u informatie over een aantal projecten, de subsidiefilosofie, de verdeling van de subsidies, hoe subsidies aanvragen, de institutionele campagne alsook over het subsidiecharter, dat u ook kunt downloaden.

“De door het geachte lid gevraagde gegevens werden hem rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.”