BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
3 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1776

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
FOD Personeel en Organisatie - Facturen - Lange doorlooptijden - Maatregelen
________
ministerie
facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiŽle administratie
________
3/10/2008 Verzending vraag
12/12/2008 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1777
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1776 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Als belangrijke interne oorzaak van laattijdige betalingen vermelden de meeste departementen de vertragingen bij het doorsturen van facturen/schuldvorderingen tussen de betrokken diensten. Bij de FOD Personeel en Organisatie worden volgens het Rekenhof soms lange doorlooptijden vastgesteld bij het verlenen van het visum door de controleur van de vastleggingen of bij de ordonnancering van opdrachten waarvoor de minister zelf, overeenkomstig het delegatiebesluit, als ordonnateur moet optreden.

Welke maatregelen werden reeds genomen om deze doorlooptijden te verkorten ?

Antwoord ontvangen op 12 december 2008 :

De opmerking van het Rekenhof met betrekking tot de lange doorlooptijd, waarvan sprake is in de vraag van het geachte lid, viseert twee verschillende aspecten.

1. Het aspect controleur der vastleggingen.

De dossiers voor ordonnancering moeten aan het visum van de controleur der vastleggingen worden onderworpen.

Deze ambtenaar van de Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole oefent echter zijn functies uit in een bureau bij de FOD Kanselarij van de Eerste minister. Gelet op de verschillende locaties is het vervoer heen en terug van de dossiers daarom een factor die vertraging met zich brengt.

Vanaf 2009 en door de invoering van het systeem FEDCOM zullen de vereffeningsdossiers echter niet meer aan het visum van de controleur der vastleggingen moeten worden voorgelegd.

2. Het aspect delegatie.

Gelet op de lage drempels in het geldende delegatiebesluit van de FOD Personeel en Organisatie, onderteken ik vandaag zelf voor relatief kleine dossiers alle stukken. Er is een verruimd delegatiebesluit in voorbereiding.

In mijn beleidsnota heb ik bovendien aangekondigd de beheersautonomie van de overheidsorganisaties te willen versterken via het afsluiten van bestuursovereenkomsten.

Ik ben van mening dat in een dergelijke bestuursovereenkomst een kader voor meerdere jaren kan worden vastgelegd, met een beschrijving van de projecten en hun geraamde bedragen, waarvoor de administratie zelf alle stappen kan ondernemen.

Ondanks de bovenstaande aspecten, heeft de FOD Personeel en Organisatie zeer redelijke betalingstermijnen gerealiseerd in 2008.

3. 306 facturen zijn ontvangen in de periode tussen 1 januari en 21 november 2008. De gemiddelde betalingstermijn bedroeg 28,33 dagen. 127 facturen (2,95%) zijn betaald na de wettelijke drempel van 50 dagen. De oorzaken hiervan zijn zeer divers: vragen om bijkomende informatie, te vage facturen en zelfs weigeringen. De helft van alle facturen zijn bovendien betaald binnen de 26 dagen.