BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
1 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1683

de Sfia Bouarfa (PS)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Kansspelen - Call TV - Bescherming van de spelers - Leeftijd van de spelers
________
kansspel
jongere
televisie
kinderbescherming
bescherming van de consument
telefoon
mobiele telefoon
speelhal
internet
mobiele communicatie
________
1/10/2008Verzending vraag
13/11/2008Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1683 d.d. 1 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Verschillende radio- en televisiezenders zenden almaar meer amusementsprogramma’s uit waarin mooie prijzen in het vooruitzicht worden gesteld. Die televisiespelletjes of “Call TV” (die ik “oplichters aan de telefoon” noem) beloven de bellers speelgeld dat oploopt naargelang er correcte antwoorden worden gegeven op raadseltjes, zonder dat dit door een deurwaarder wordt gecontroleerd.

De Kansspelcommissie heeft verschillende lukraak gekozen uitzendingen geanalyseerd. Daaruit is gebleken dat de grootste bellers elk gemiddeld 45 keer gebeld hebben, tegen het te hoge tarief van meer dan een euro. Die bellers, vooral de economisch zwakkeren onder hen, geraken zo gemakkelijk in de schulden.

Uit een studie die in 2006 gemaakt werd door het Onderzoeks- en informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) met het oog op een evaluatie van de deelname aan kansspelen door jongeren tussen 10 en 17 jaar is bovendien gebleken dat van een groep van 2035 jongeren ondervraagd in het kader van een enquête in Belgische scholen niet minder dan twee op vijf jongeren al voor geld had gespeeld.

Van die jongeren verklaart 6% dat ze permanent aangetrokken worden tot het spel; 4% gebruikt het spel als een uitlaat en 3% verklaart dat ze meer geld uitgeeft aan kansspelen. Te veel minderjarigen nemen op dit ogenblik deel aan geldspelletjes en kansspelen, wat hen nochtans verboden wordt door de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen en de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, maar de toegang wordt vergemakkelijkt via telefoon, internet of andere middelen. De televisiespelletjes zijn bovendien nog niet onderworpen aan een vergunning, in tegenstelling tot de andere kansspelen (loterij, casino’s, speelzalen, …)

Tot slot wordt de leeftijd van de spelers niet efficiënt gecontroleerd. Hoe zult u, rekening houdend met de soms dramatische gevolgen van die “Call TV” voor de spelers – vooral voor de zwakkeren, onder wie de jongeren – op sociaal en financieel vlak, de wetgeving inzake kansspelen doen naleven en welke middelen zijn er om een systematische en efficiënte controle van de leeftijd van de spelers te garanderen?

Antwoord ontvangen op 13 november 2008 :

De spelen voorgesteld in het kader van televisiespelen zijn gereglementeerd door het koninklijk besluit van 10 oktober 2006 houdende de voorwaarden waaraan spelen die aangeboden worden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan, waarvoor het toegelaten is om van de oproeper, naast de prijs van de communicatie, ook de betaling van de inhoud te vragen, doch beperkt tot deze reeksen waarop het eindgebruikertarief geen functie is van de tijdsduur van de oproep en die een totaalprogramma inhouden dienen te voldoen (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2006) gepubliceerd door de FOD (Federale Overheidsdienst) Justitie.

Dit koninklijk besluit voorziet, in artikel 7, dat "De organisatie, de wijze van selecteren de methodiek van het spel moeten vooraf worden goedgekeurd door de Kansspelcommissie dewelke het advies inwint van de dienst Metrologie van de Federale Overheidsdienst Economische Zaken. Daarbij dient te worden vastgesteld dat de winstkans reëel is en dat de prijs bestaat".

De verantwoordelijkheden met betrekking tot organisatorische en methodologische vragen, zoals onder andere de controle van de leeftijd van de spelers, behoren dus tot de verantwoordelijkheid van de Kansspelcom­missie van de FOD Justitie.

De verantwoordelijkheid van de dienst Metrologie beperkt zich tot het geven van een technisch oordeel van de "motor van het spel" en in het bijzonder, voor dit type van spel, het evalueren van de toevalsgenerator zoals voorzien in het artikel 10, vijfde lid, van hetzelfde besluit.

Het blijft niet minder waar dat de dienst Metrologie dit type van spel als bijzonder nadelig beschouwd en veel te gemakkelijk toegankelijk voor jongeren. Een constante samenwerking met de Kansspelcommissie is verzekerd met het doel de meest passende technische oplossingen te zoeken om de bescherming van de spelers te garanderen en hoofdzakelijk de jongeren.

In dit kader, verheugt het mij u te kunnen mededelen dat de Staatssecretaris bevoegd voor Fraudebestrijding, Carl Devlies momenteel werkt aan een besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2006 houdende de voorwaarden waaraan spelen die aangeboden worden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan, waarvoor het toegelaten is om van de oproeper, naast de prijs van de communicatie, ook de betaling van de inhoud te vragen, doch beperkt tot deze reeksen waarop het eindgebruikertarief geen functie is van de tijdsduur van de oproep en die een totaalprogramma inhouden dienen te voldoen.