BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
17 juni 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1134

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Muntfonds - Rekenhof - Overzenden van rekeningen - Vertraging
________
Rekenhof (BelgiŽ)
valuta
balans
________
17/6/2008 Verzending vraag
3/7/2008 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1134 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de specifieke regelgeving van de diverse staatsdiensten met afzonderlijk beheer is de timing voor het opstellen, goedkeuren en overzenden van de jaarrekeningen niet overal dezelfde, maar in elk van die regelgevingen zijn bepalingen terug te vinden die in principe borg zouden moeten staan voor een tijdige voorlegging van de rekeningen van de Staat aan het Rekenhof.

De rekeningen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer maken deel uit van de algemene rekening van de Staat, die vůůr 30†juni van het daaropvolgende jaar aan het Rekenhof moet worden toegezonden.

Bij het afsluiten van het 164ste Boek van het Rekenhof waren de rekeningen 2006 van het Muntfonds nog steeds niet aan het Rekenhof overgezonden.

a. Waaraan was deze vertraging te wijten?

b. Werden tegen de verantwoordelijken sancties getroffen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

c. Welke maatregelen werden genomen om een herhaling van zulke vertragingen te voorkomen?

d. Zijn deze rekeningen intussen overgezonden? Op welke datum is dat gebeurd?

Antwoord ontvangen op 3 juli 2008 :

Ik heb de eer op de vragen van de geachte lid het volgende te antwoorden.

A. Artikel 8 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst met afzonderlijk beheer bepaalt inderdaad dat op het einde van ieder jaar een beheersrekening, een rekening van uitvoering van de begroting, een rekening van de wijzigingen van het patrimonium, een resultatenrekening en een staat van activa en passiva worden opgesteld. Deze documenten dienen uiterlijk op 28 februari van het jaar dat volgt op het jaar waarop zij betrekking hebben, aan de minister van FinanciŽn te worden toegestuurd, die ze vůůr 31 maart van hetzelfde jaar aan het Rekenhof dient voor te leggen.

Het zijn redenen van interne organisatie die de oorzaak zijn van de achterstand in 2006 : de boekhoudster van het Muntfonds is met pensioen gegaan in de lente van 2006 en haar opvolger heeft, ondanks de — weze het een beperkte -kennisoverdracht die werd georganiseerd, toch nog enige moeilijkheden ondervonden om de rekeningen op te stellen.

B. Vermits de vertraging geenszins aan een fout of aan een nalatigheid te wijten was, werd er geen sanctie genomen door de algemene administratie van de Thesaurie.

C. Vandaag wordt de materie beter beheerst. De jaarrekeningen 2007 zullen binnenkort neergelegd worden aan het Rekenhof : de juiste evaluatie van het overschot van de ontvangsten op de uitgaven is niet eenvoudig geweest.

D. Ja. Ik heb ze naar het Rekenhof gestuurd op 14 december 2007. Graag vermeld ik dat ik de jaarrekeningen van de voorgaande jaren sneller verstuurd heb : de rekeningen van 2004 op 19 mei 2005 en de rekeningen van 2005 op 3 maart 2006.