Herzieningsverklaring - In behandeling - 2022-2023

Dit zijn alle voorstellen en ontwerpen tot Verklaring van Herziening van de Grondwet, ingediend in de Senaat, die tijdens de opgegeven zitting nog in behandeling zijn (of waren).

31 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-19 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 36, 74, 75, 78 en 79 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken     -
S. 7-20 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 40, 110, 111, 151, 153 en 160 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken     -
S. 7-21 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken     -
S. 7-22 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 63 en 165 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken     -
S. 7-23 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie     -
S. 7-24 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §1, tweede lid, van de Grondwet, wat de bevoegdheid inzake oorlogvoering betreft     -
S. 7-36 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 37, 104, 108 en 109 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken     -
S. 7-37 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken     -
S. 7-38 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat de leden van de Koninklijke Familie aan wie een dotatie kan verleend worden, bepaalt     -
S. 7-39 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 107, 114 en 167 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken     -
S. 7-40 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken     -
S. 7-41 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 195 en 198 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken     -
S. 7-49 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken     -
S. 7-50 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet om stemrecht voor 16- tot 18-jarigen mogelijk te maken     -
S. 7-51 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en de monarchie louter formeel en ceremonieel te maken     -
S. 7-52 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en deze louter formeel en ceremonieel te maken     -
S. 7-53 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet met als doel de regels van de annuďteit van de begroting ook toe te passen op de monarchie     -
S. 7-54 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken     -
S. 7-55 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet met als doel de algehele onschendbaarheid van de Koning op te heffen en te beperken tot de handelingen die gesteld werden binnen de publieke opdrachten     -
S. 7-56 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §1, tweede lid, van de Grondwet wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft     -
S. 7-57 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet om een lid toe te voegen dat het stopzetten van het lidmaatschap van de Europees Unie slechts toelaat na een stemming met tweederdemeerderheid     -
S. 7-58 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet met als doel een open debat door de grondwetgever over de Belgische monarchie niet onmogelijk te maken tijdens een regentschap     -
S. 7-59 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België, met als doel geen haatdragende, discriminerende en onzinnige bepalingen meer op te nemen in grondwettelijke regels     -
S. 7-71 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis, tweede lid, van de Grondwet, om een vertegenwoordiging van elk geslacht van minstens 40 % van eenzelfde geslacht te garanderen binnen de Ministerraad en de gemeenschaps- en gewestregeringen     -
S. 7-97 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet teneinde de voorafgaande toestemming van het Parlement in te voeren bij inzet van het leger     -
S. 7-145 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet     -
S. 7-170 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36, van titel III, hoofdstuk I en hoofdstuk II, en van de artikelen 100, 119, 143, 151, 174 en 195 van de Grondwet, met het oog op de afschaffing van de Senaat teneinde een bij loting samengestelde burgerassemblee op te richten     -
S. 7-249 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel de gebruikte terminologie gendergevoelig te maken     -
S. 7-341 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet om een lid toe te voegen om het lidmaatschap van de Europese Unie in de Grondwet te verankeren     -
S. 7-380 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om er een artikel 24bis in te voegen dat het leren van een andere landstaal verplicht maakt tijdens de periode van het basisonderwijs en het voltijds secundair onderwijs     -
S. 7-393 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet om de Senaat af te schaffen     -