Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - In behandeling in de Senaat - 2022-2023

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - In behandeling in de Senaat

22 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-60 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen     -
S. 7-73 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof     -
S. 7-74 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen     -
S. 7-112 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de Vlaamse taalgrensgemeenten     -
S. 7-113 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de randgemeenten     -
S. 7-126 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel-Hoofstad voor wat de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft     -
S. 7-130 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie     -
S. 7-138 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de benoeming van rechters, referendarissen en het administratief personeel     -
S. 7-156 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van diverse wetten teneinde de faciliteiten inzake onderwijs af te schaffen     -
S. 7-158 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, § 1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten     -
S. 7-166 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof betreffende de benoeming van de rechters bij het Grondwettelijk Hof     -
S. 7-179 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, om voor de gewestverkiezingen stemrecht toe te kennen aan buitenlandse onderdanen die in België verblijven     -
S. 7-216 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de artikelen 4, § 3, en 11 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten inzake verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling     -
S. 7-235 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof     -
S. 7-240 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, teneinde de partijdotaties te verminderen     -
S. 7-265 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met betrekking tot het opnemen van gendergerelateerde informatie in het financieel verslag over de jaarrekeningen van de politieke partijen en hun componenten     -
S. 7-308 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de media     -
S. 7-363 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de exclusieve toewijzing van het klimaatbeleid aan de federale overheid voor een coherent klimaatbeleid onder één federale minister     -
S. 7-369 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof om de samenstelling en de benoemingsprocedure te wijzigen     -
S. 7-429 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof     -
S. 7-439 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, met het oog op de grondige hervorming en beperking van de financiering van de politieke partijen, de versterking van de democratie en het versterken van parlementsleden en parlementen     -
S. 7-456 Wetsvoorstel tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat     -