Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer - 2021-2022

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer

6 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-303 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aangaande de organisatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 19/11/2021
S. 7-314 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 17/12/2021
S. 7-323 Wetsontwerp tot tenuitvoerlegging van bepaalde aspecten van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (I) 11/2/2022
S. 7-339 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden 1/4/2022
S. 7-376 Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen voor wat betreft bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State 15/7/2022
S. 7-377 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 20/7/2022