Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2021-2022

Dit zijn alle wetsontwerpen Art. 77, ingediend in de Kamer, die tijdens de aangeduide zitting overgezonden of voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-307 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied tot districtsburgemeesters en -schepenen betreft 19/5/2022
S. 7-313 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 10/2/2022