Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer - 2020-2021

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer

5 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-205 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) 4/12/2020
S. 7-274 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten 25/6/2021
S. 7-275 Wetsontwerp tot omzetting van bepaalde aspecten van richtlijn 2019/2177 (II) 25/6/2021
S. 7-276 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aangaande de elektronische communicatie van procedurestukken en het aanpassen van de bestaande louter schriftelijke procedure bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 25/6/2021
S. 7-281 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof 9/7/2021