Wetsontwerpen - Overgezonden door de Kamer - 2019-2020

Dit zijn alle wetsontwerpen (en ontwerpen van bijzondere wet) die tijdens de aangeduide zitting werden overgezonden door de Kamer.

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-133 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers, wat de uittredingsvergoeding van gewezen parlementsleden betreft 13/12/2019
S. 7-152 Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) 26/3/2020
S. 7-184 Wetsontwerp tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2, van het Wetboek van economisch recht 25/9/2020