Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2019-2020

Dit zijn alle wetsontwerpen Art. 77, ingediend in de Kamer, die tijdens de aangeduide zitting overgezonden of voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 7-133 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers, wat de uittredingsvergoeding van gewezen parlementsleden betreft 17/1/2020