Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Beslissing tot niet-amendering - 2009-2010

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Beslissing tot niet-amendering

29 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1454 Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie 16/10/2009
S. 4-1539 Wetsontwerp tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt 17/12/2009
S. 4-1549 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 19/12/2009
S. 4-1551 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) 17/12/2009
S. 4-1552 Ontwerp van programmawet 17/12/2009
S. 4-1554 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 17/12/2009
S. 4-1556 Wetsontwerp betreffende de algemene regeling inzake accijnzen 17/12/2009
S. 4-1557 Wetsontwerp betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie 17/12/2009
S. 4-1559 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid 19/12/2009
S. 4-1560 Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid 23/12/2009
S. 4-1561 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee 19/12/2009
S. 4-1563 Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel 19/12/2009
S. 4-1570 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersoneel en het onderhoud van de voertuigen betreft 14/1/2010
S. 4-1571 Wetsontwerp betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap 14/1/2010
S. 4-1573 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft 14/1/2010
S. 4-1643 Ontwerp van dienstenwet 11/3/2010
S. 4-1655 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven 1/4/2010
S. 4-1657 Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 18/3/2010
S. 4-1659 Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiŽle sector 18/3/2010
S. 4-1727 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, en houdende diverse bepalingen 6/5/2010
S. 4-1728 Wetsontwerp tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming aanbieden 1/4/2010
S. 4-1729 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) 1/4/2010
S. 4-1761 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen 6/5/2010
S. 4-1763 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Volksgezondheid 6/5/2010
S. 4-1764 Wetsontwerp houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen 6/5/2010
S. 4-1765 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 6/5/2010
S. 4-1766 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft 6/5/2010
S. 4-1787 Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan de Helleense Republiek toe te staan 6/5/2010
S. 4-1788 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 6/5/2010