Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - GeŽvoceerd - 2009-2010

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - GeŽvoceerd

37 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1412 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen 27/10/2009
S. 4-1454 Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie 15/10/2009
S. 4-1469 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 5/11/2009
S. 4-1521 Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek 15/12/2009
S. 4-1539 Wetsontwerp tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt 11/12/2009
S. 4-1540 Wetsontwerp betreffende de uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon 11/12/2009
S. 4-1549 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 18/12/2009
S. 4-1551 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) 16/12/2009
S. 4-1552 Ontwerp van programmawet 16/12/2009
S. 4-1553 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 23/12/2009
S. 4-1554 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 16/12/2009
S. 4-1556 Wetsontwerp betreffende de algemene regeling inzake accijnzen 16/12/2009
S. 4-1557 Wetsontwerp betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie 16/12/2009
S. 4-1559 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid 18/12/2009
S. 4-1560 Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid 23/12/2009
S. 4-1561 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee 18/12/2009
S. 4-1563 Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel 18/12/2009
S. 4-1570 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersoneel en het onderhoud van de voertuigen betreft 12/1/2010
S. 4-1571 Wetsontwerp betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap 12/1/2010
S. 4-1573 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft 12/1/2010
S. 4-1622 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 29/1/2010
S. 4-1643 Ontwerp van dienstenwet 10/2/2010
S. 4-1655 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven 23/2/2010
S. 4-1657 Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 23/2/2010
S. 4-1659 Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiŽle sector 23/2/2010
S. 4-1725 Wetsontwerp tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector 29/3/2010
S. 4-1727 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, en houdende diverse bepalingen 29/3/2010
S. 4-1728 Wetsontwerp tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming aanbieden 26/3/2010
S. 4-1729 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) 29/3/2010
S. 4-1761 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen 3/5/2010
S. 4-1762 Wetsontwerp tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt 30/4/2010
S. 4-1763 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Volksgezondheid 3/5/2010
S. 4-1764 Wetsontwerp houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen 3/5/2010
S. 4-1765 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 3/5/2010
S. 4-1766 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft 3/5/2010
S. 4-1787 Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan de Helleense Republiek toe te staan 5/5/2010
S. 4-1788 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 5/5/2010