Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Niet-geëvoceerd - 2009-2010

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Niet-geëvoceerd

31 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1395 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen 21/10/2009
S. 4-1407 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft 28/10/2009
S. 4-1468 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 17/11/2009
S. 4-1494 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 1/12/2009
S. 4-1495 Wetsontwerp betreffende de betalingsdiensten 19/11/2009
S. 4-1498 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 19/11/2009
S. 4-1499 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 8 december 2008 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2009 1/12/2009
S. 4-1500 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, wat de taken van het één-loket betreft 19/11/2009
S. 4-1508 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter" 8/12/2009
S. 4-1518 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie 5/1/2010
S. 4-1519 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft 5/1/2010
S. 4-1520 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor de voedselzekerheid 5/1/2010
S. 4-1605 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de polders en wateringen toe te voegen aan de rechtspersonenbelasting voor publieke rechtspersonen 9/2/2010
S. 4-1617 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties 4/2/2010
S. 4-1618 Wetsontwerp tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden 23/2/2010
S. 4-1619 Wetsontwerp met betrekking tot de verplichte bewaring door een spoorwegvervoerder van verloren, achtergelaten of niet afgehaalde bagage en goederen 23/2/2010
S. 4-1641 Wetsontwerp tot opheffing van artikel 41 en tot wijziging van artikel 63 van het Burgerlijk Wetboek 2/3/2010
S. 4-1656 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 9/3/2010
S. 4-1660 Wetsontwerp tot invoering van een duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling in de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 9/3/2010
S. 4-1677 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de getuigen bij het burgerlijk huwelijk 16/3/2010
S. 4-1678 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen wat de betekening en de kennisgeving bij gerechtsbrief betreft 16/3/2010
S. 4-1690 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat betreft de verandering van operator 23/3/2010
S. 4-1691 Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 23/3/2010
S. 4-1693 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikelen 2 en 3 van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie 11/3/2010
S. 4-1699 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de machtiging tot burgerlijke partijstelling in het kader van de voogdij betreft 30/3/2010
S. 4-1709 Wetsontwerp tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling 25/3/2010
S. 4-1710 Wetsontwerp tot tijdelijke uitvoering van de regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel 20/4/2010
S. 4-1723 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel 1/4/2010
S. 4-1731 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen wat het verder stimuleren van computerbezit betreft 27/4/2010
S. 4-1739 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft 4/5/2010
S. 4-1740 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 308, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 24/4/2010