Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Wetsvoorstellen (senatoren) - 2009-2010

Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Wetsvoorstellen

111 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1450 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aanrekening van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen 13/10/2009
S. 4-1451 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de aftrekbare giften tot de instellingen en verenigingen binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 13/10/2009
S. 4-1452 Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie in de tak van de schuldsaldoverzekeringen waarvan sommige personen met een handicap het slachtoffer zijn 14/10/2009
S. 4-1456 Wetsvoorstel tot invoering van de erkende sociaal-ecologische coŲperatieve vennootschap 15/10/2009
S. 4-1457 Wetsvoorstel tot verhoging van de transparantie van de kostprijs van elektronische geldverrichtingen 15/10/2009
S. 4-1458 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met als doel de aftrek mogelijk te maken van bepaalde kosten die gemaakt worden voor een adoptie 15/10/2009
S. 4-1460 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 563/1 in het Strafwetboek, houdende algemeen verbod om zich met gemaskerd, vermomd of verborgen gezicht op de openbare weg of in openbare ruimten te begeven 15/10/2009
S. 4-1461 Wetsvoorstel houdende verplichting voor financiŽle instellingen om een financieel noodplan op te stellen 15/10/2009
S. 4-1462 Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening 16/10/2009
S. 4-1465 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 94/8 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, om reclame zonder waarschuwing dat het beeld van het menselijk lichaam dat erin wordt gebruikt, digitaal gemanipuleerd werd, als oneerlijke handelspraktijk te beschouwen 20/10/2009
S. 4-1472 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieŽn van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement 26/10/2009
S. 4-1473 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wat betreft het ambtshalve onderzoek van het recht op overlevings- of echtscheidingspensioen 27/10/2009
S. 4-1476 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 192 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende aanpassing van de vrijstelling van meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting 28/10/2009
S. 4-1478 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen om de koppelverkoop inzake vastgoed te regelen 28/10/2009
S. 4-1479 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1675/11, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek, opdat de rechter een maatschappelijk onderzoek kan gelasten met het oog op de uitspraak over de gerechtelijke aanzuiveringsregeling 28/10/2009
S. 4-1480 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, ter vergrendeling van de spaarbanken via een "Plan ter splitsing" 28/10/2009
S. 4-1481 Wetsvoorstel houdende invoeging van een Tweede Deel in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering betreffende de algemene beginselen van het strafprocesrecht 28/10/2009
S. 4-1482 Wetsvoorstel tot de inrichting van een transparant systeem inzake de Civiele Lijst en de Koninklijke Schenking 28/10/2009
S. 4-1486 Wetsvoorstel tot wijziging van tabel A gevoegd als bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat het rouwdrukwerk betreft 29/10/2009
S. 4-1487 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de ontvluchting van gevangenen betreft 29/10/2009
S. 4-1490 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 71 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de instelling van een beroep betreft 30/10/2009
S. 4-1503 Wetsvoorstel tot versoepeling van de termijnen voor de aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen van zelfstandigen 13/11/2009
S. 4-1504 Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen 13/11/2009
S. 4-1509 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde een gestandaardiseerde informatiefiche betreffende de bekendmaking van de tarieven voor mobiele telefonie in te voeren 19/11/2009
S. 4-1513 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, teneinde een verplichte bevestiging vanwege de abonnee in te voeren bij elke verlenging op afstand van een overeenkomst inzake telefonie 24/11/2009
S. 4-1523 Wetsvoorstel tot wijziging van de Opvangwet van 12 januari 2007 teneinde het recht op opvang te beperken bij een derde asielaanvraag 3/12/2009
S. 4-1528 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten 7/12/2009
S. 4-1529 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen en de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, teneinde IGO-gerechtigden toe te staan tot maximum zestig dagen het grondgebied te verlaten 7/12/2009
S. 4-1530 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening, om in elk oproepteam een beherende huisarts en spoedarts op te nemen 7/12/2009
S. 4-1541 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm 10/12/2009
S. 4-1548 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 267 van het Strafwetboek 16/12/2009
S. 4-1569 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten 13/1/2010
S. 4-1574 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 17/12/2009
S. 4-1575 Wetsvoorstel tot aanpassing van titel 1, 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en tot invoering van een crisispremie 18/12/2009
S. 4-1576 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, teneinde schuldoverlast te voorkomen 17/12/2009
S. 4-1577 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 24 december 2002, wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft 17/12/2009
S. 4-1580 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de aanvaarding van het meemoederschap bij homoseksuele vrouwen mogelijk te maken 17/12/2009
S. 4-1581 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, om te verbieden dat minderjarigen deelnemen aan de spelen die de Nationale Loterij aanbiedt 18/12/2009
S. 4-1583 Wetsvoorstel betreffende het lot van de onderhoudsschulden in het kader van een collectieve schuldenregeling en het invoeren van een effectieve invordering van alimentatieschulden door de Dienst alimentatievorderingen 4/1/2010
S. 4-1585 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming van het welzijn der dieren, strekkende tot een verbod op het ritueel slachten 5/1/2010
S. 4-1587 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de buitenlandse inkomsten onderworpen aan het progressievoorbehoud 5/1/2010
S. 4-1588 Wetsvoorstel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat 5/1/2010
S. 4-1589 Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting 6/1/2010
S. 4-1594 Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen 7/1/2010
S. 4-1598 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het erfrecht bij echtscheiding door onderlinge toestemming 14/1/2010
S. 4-1603 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wat het sluiten en overdragen van diensten en inrichtingen betreft 20/1/2010
S. 4-1609 Wetsvoorstel betreffende het referendum in de ondernemingen en in de overheidssector 22/1/2010
S. 4-1610 Wetsvoorstel betreffende telewerk 25/1/2010
S. 4-1611 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 25/1/2010
S. 4-1612 Wetsvoorstel tot afschaffing van het plafond van het minimumpensioen in geval van een gemengde loopbaan 25/1/2010
S. 4-1614 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan 26/1/2010
S. 4-1621 Wetsvoorstel strekkende om de socialeverzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen 26/1/2010
S. 4-1623 Wetsvoorstel tot wijziging van de reglementering betreffende de gezinsbijslag voor de zelfstandigen en tot gelijkschakeling van de kinderbijslag tussen de zelfstandigen en de werknemers 26/1/2010
S. 4-1624 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde voor de berekening van het pensioen de kwartalen in aanmerking te nemen waarvoor de zelfstandige vrijstelling van betaling van zijn sociale bijdragen heeft verkregen 26/1/2010
S. 4-1632 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, ter verduidelijking van de gevallen waarin een uitzondering kan worden toegestaan op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland aangevraagd moet worden 3/2/2010
S. 4-1636 Wetsvoorstel tot wijziging van de notariswet en het Burgerlijk Wetboek, teneinde het opmaken van testamenten in het algemeen en het openbaar testament in het bijzonder te stimuleren 4/2/2010
S. 4-1637 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap 4/2/2010
S. 4-1645 Wetsvoorstel tot regeling van een veilige opslag van gevaarlijke bewijsstukken in de justitiepaleizen 5/2/2010
S. 4-1646 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, met het oog op het verbeteren van de rechtspositie van de auteur 4/2/2010
S. 4-1647 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1204bis van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de bescherming van goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestelijke toestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren 8/2/2010
S. 4-1648 Wetsvoorstel betreffende de strafbaarstelling van het kraken van gebouwen 8/2/2010
S. 4-1650 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 422bis van het Strafwetboek, teneinde verzwarende omstandigheden die samenhangen met de hoedanigheid van de dader, in te voeren voor wie verzuimt hulp te bieden aan een persoon in gevaar 8/2/2010
S. 4-1652 Wetsvoorstel tot oprichting van een Commissie voor hulp aan ouders die het slachtoffer zijn van internationale kinderontvoeringen door de andere ouder 9/2/2010
S. 4-1653 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 472/1 in het Strafwetboek tot verzwaring van de straffen voor diefstal met oorlogswapens 9/2/2010
S. 4-1661 Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds 11/2/2010
S. 4-1662 Wetsvoorstel betreffende de reclame voor motorfietsen 11/2/2010
S. 4-1663 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de inbreng en inkorting betreft 11/2/2010
S. 4-1664 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde de schorsing van de aanvraag tot toekenning van de nationaliteit mogelijk te maken wanneer het huwelijk van de buitenlandse echtgenoot met een echtgenoot van Belgische nationaliteit het voorwerp vormt van een gerechtelijke procedure inzake ontbinding of nietigverklaring op grond van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek 12/2/2010
S. 4-1665 Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 18/2/2010
S. 4-1667 Wetsvoorstel tot wijziging van de koninklijke besluiten betreffende het gewaarborgd inkomen voor ouderen en de inkomensgarantie voor ouderen 23/2/2010
S. 4-1673 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het onverdoofd ritueel slachten te verbieden 24/2/2010
S. 4-1681 Wetsvoorstel tot opheffing van de beperking van het toepassingsgebied van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers voor de sociale en fiscale schulden van de (onder)aannemers 25/2/2010
S. 4-1684 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 26/2/2010
S. 4-1685 Wetsvoorstel tot afschaffing van het statuut van bijzondere opdrachthouder bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 26/2/2010
S. 4-1686 Wetsvoorstel tot aanpassing van de inning van het auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers beschermd wordt 2/3/2010
S. 4-1687 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiŽle bepalingen met als doel een startlening open te stellen voor een ieder die zich als zelfstandige wenst te vestigen of een onderneming wenst op te richten 3/3/2010
S. 4-1689 Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg 3/3/2010
S. 4-1697 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de inbeslagneming van diamanten door het Gerecht betreft 8/3/2010
S. 4-1700 Wetsvoorstel tot opsplitsing van de bankactiviteiten 11/3/2010
S. 4-1701 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de werkloze te beschermen tegen een willekeurige sanctie 11/3/2010
S. 4-1702 Wetsvoorstel houdende maatregelen om de gezondheidszorg toegankelijker te maken 11/3/2010
S. 4-1711 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 62 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake de afgiftetarieven van mobiele telefonie 17/3/2010
S. 4-1712 Wetsvoorstel tot opwaardering van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap 18/3/2010
S. 4-1713 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in nachtwinkels en verkooppunten nabij benzinestations en autosnelwegen 19/3/2010
S. 4-1715 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen 23/3/2010
S. 4-1716 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 172 en 203 van het Wetboek van strafvordering, ter bepaling van het ogenblik waarop de termijn ingaat waarbinnen hoger beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen die geacht worden op tegenspraak te zijn 23/3/2010
S. 4-1717 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de jegens recidiverende seksuele delinquenten uitgesproken straffen te verzwaren 23/3/2010
S. 4-1718 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde te voorzien in de onmiddellijke en systematische aanhouding van personen die zijn veroordeeld wegens misdrijven van aanranding van de eerbaarheid of van verkrachting van een minderjarige jonger dan 16 jaar 23/3/2010
S. 4-1720 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering 24/3/2010
S. 4-1732 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de zorg voor kinderen met een handicap te honoreren 25/3/2010
S. 4-1741 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis ertoe strekkende de rechten van de ondervraagde of verdachte persoon te verruimen 1/4/2010
S. 4-1743 Wetsvoorstel voor een steviger financiŽle grondslag voor de banken 1/4/2010
S. 4-1744 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten met het oog op een betere bankoverstapregeling 6/4/2010
S. 4-1745 Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld 20/4/2010
S. 4-1746 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om de verkoper de verplichting op te leggen de consument kennis te geven van de datum waarop de dienstenovereenkomst van bepaalde duur verstrijkt 20/4/2010
S. 4-1748 Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van culturele creaties op het internet 21/4/2010
S. 4-1751 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 54 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers 21/4/2010
S. 4-1754 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de bepalingen inzake het gebruik der talen in de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeentschapscommissie betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen 27/4/2010
S. 4-1757 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 387ter, ß 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegdheid van de bodemrechter betreft in geval van een uitspraak inzake het omgangsrecht in hoger beroep 28/4/2010
S. 4-1758 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, ß 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegde rechter inzake het omgangsrecht betreft 28/4/2010
S. 4-1759 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, ß 2, van het Burgerlijk Wetboek, wat de akkoorden inzake het omgangsrecht betreft 28/4/2010
S. 4-1760 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412, eerste lid, 3į, van het Gerechtelijk Wetboek, wat de dwangsom betreft ingeval van niet-naleving van het omgangsrecht 28/4/2010
S. 4-1767 Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur van de hypothecaire inschrijving 29/4/2010
S. 4-1768 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, teneinde tijdens wachtdiensten alleen wenselijke huisbezoeken te laten plaatsvinden 29/4/2010
S. 4-1769 Wetsvoorstel tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling wat de verplichte indexering van het leefgeld en de mogelijkheid van totale kwijtschelding van schulden betreft 29/4/2010
S. 4-1770 Wetsvoorstel ter bestrijding van het drugsgebruik in gevangenissen 29/4/2010
S. 4-1782 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, met het oog op de verbetering van de rechtspositie van de verzekerde in het kader van een aanvullende ziekteverzekering 4/5/2010
S. 4-1784 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij de adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen 5/5/2010
S. 4-1786 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, met betrekking tot handel met voorkennis 5/5/2010
S. 4-1789 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd 6/5/2010
S. 4-1790 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de regels inzake de wettige verdediging betreft 6/5/2010