Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Ongewijzigd aangenomen - 2009-2010

Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Ongewijzigd aangenomen

17 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1408 Wetsontwerp betreffende aspecten van gerechtelijk recht wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten betreft 19/11/2009
S. 4-1522 Wetsontwerp houdende bepalingen van het sociaal strafrecht 6/5/2010
S. 4-1550 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (I) 17/12/2009
S. 4-1555 Wetsontwerp houdende fiscale bepalingen 17/12/2009
S. 4-1558 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof 17/12/2009
S. 4-1562 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 19/12/2009
S. 4-1564 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel 19/12/2009
S. 4-1565 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 17/12/2009
S. 4-1572 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft 14/1/2010
S. 4-1620 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 1/4/2010
S. 4-1644 Ontwerp van dienstenwet betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 11/3/2010
S. 4-1654 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 92, 109bis en 1301 van het Gerechtelijk Wetboek 11/3/2010
S. 4-1658 Wetsontwerp met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van ... betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 18/3/2010
S. 4-1692 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 6/5/2010
S. 4-1722 Wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 1/4/2010
S. 4-1726 Wetsontwerp tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van .... tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŰle sector 6/5/2010
S. 4-1730 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (II) 6/5/2010