Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren) - 2009-2010

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren)

14 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1459 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 26 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 15/10/2009
S. 4-1470 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de benoeming van de magistraten 22/10/2009
S. 4-1477 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de samenstelling van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie 28/10/2009
S. 4-1488 Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken 29/10/2009
S. 4-1506 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten betreffende het elektronisch toezicht 16/11/2009
S. 4-1579 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 17/12/2009
S. 4-1590 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de samenstelling betreft van de arbeidsrechtbank en het arbeidshof bij geschillen over de sociale verkiezingen 6/1/2010
S. 4-1615 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen 23/12/2009
S. 4-1616 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek, om een werkelijke Duitstalige vertegenwoordiging bij de leden van de Hoge Raad voor de Justitie te waarborgen 28/1/2010
S. 4-1633 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechter in staat te stellen de terugkeer te bevelen van het kind dat door een ouder ontvoerd is, zodra het vonnis is uitgesproken 4/2/2010
S. 4-1688 Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de werking van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen te hervormen 26/1/2010
S. 4-1719 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming 23/3/2010
S. 4-1773 Wetsvoorstel tot coördinatie van diverse wetsbepalingen om deze in overeenstemming te brengen met de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 30/4/2010
S. 4-1783 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters 4/5/2010