Wetsontwerpen - Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat - 2009-2010

Dit zijn alle wetsontwerpen (en ontwerpen van bijzondere wet) die tijdens de aangeduide zitting in hun eerste behandeling in de Senaat werden aangenomen.

66 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1266 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen, gedaan te 's-Gravenhage op 28 mei 1970 10/12/2009
S. 4-1357 Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen 21/1/2010
S. 4-1391 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Quebec, ondertekend te Quebec op 28 maart 2006 12/11/2009
S. 4-1392 Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 19/11/2009
S. 4-1401 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 6 december 2007 12/11/2009
S. 4-1402 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Mauritius, gedaan te Brussel op 10 april 2007 12/11/2009
S. 4-1408 Wetsontwerp betreffende aspecten van gerechtelijk recht wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten betreft 19/11/2009
S. 4-1409 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken 6/5/2010
S. 4-1410 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft 19/11/2009
S. 4-1411 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen 19/11/2009
S. 4-1412 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen 10/12/2009
S. 4-1419 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008 29/10/2009
S. 4-1420 Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling bij resolutie 596 van 30 januari 2009 van de Raad van Gouverneurs van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling met het oog op de hervorming van het stemgewicht en deelname van de ontwikkelings- en transitielanden in de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling 12/11/2009
S. 4-1437 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, betreffende strategische milieueffectrapportage, gedaan te Kiev (OekraÔne) op 21 mei 2003 10/12/2009
S. 4-1454 Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie 16/10/2009
S. 4-1489 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Turkije inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Istanboel op 31 oktober 2008 10/12/2009
S. 4-1491 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 3/12/2009
S. 4-1505 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New York op 20 december 2006 7/1/2010
S. 4-1512 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de uitwisseling van informatie en van persoonsgegevens over houders van een inschrijvingsbewijs van voertuigen opgenomen in de nationale inschrijvings- en kentekenregisters, teneinde verkeersovertredingen te bestraffen, ondertekend te Parijs op 13 oktober 2008 7/1/2010
S. 4-1521 Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek 6/5/2010
S. 4-1522 Wetsontwerp houdende bepalingen van het sociaal strafrecht 6/5/2010
S. 4-1539 Wetsontwerp tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt 17/12/2009
S. 4-1549 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 19/12/2009
S. 4-1550 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (I) 17/12/2009
S. 4-1551 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) 17/12/2009
S. 4-1552 Ontwerp van programmawet 17/12/2009
S. 4-1554 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 17/12/2009
S. 4-1555 Wetsontwerp houdende fiscale bepalingen 17/12/2009
S. 4-1556 Wetsontwerp betreffende de algemene regeling inzake accijnzen 17/12/2009
S. 4-1557 Wetsontwerp betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie 17/12/2009
S. 4-1558 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof 17/12/2009
S. 4-1559 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid 19/12/2009
S. 4-1560 Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid 23/12/2009
S. 4-1561 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee 19/12/2009
S. 4-1562 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 19/12/2009
S. 4-1563 Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel 19/12/2009
S. 4-1564 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel 19/12/2009
S. 4-1565 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 17/12/2009
S. 4-1570 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersoneel en het onderhoud van de voertuigen betreft 14/1/2010
S. 4-1571 Wetsontwerp betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap 14/1/2010
S. 4-1572 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft 14/1/2010
S. 4-1573 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft 14/1/2010
S. 4-1599 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Korea, gedaan te Brussel op 17 januari 2007 6/5/2010
S. 4-1620 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 1/4/2010
S. 4-1642 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de aanwijzing van tot de inruststelling toegelaten magistraten als plaatsvervangende magistraten betreft 11/3/2010
S. 4-1643 Ontwerp van dienstenwet 11/3/2010
S. 4-1644 Ontwerp van dienstenwet betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 11/3/2010
S. 4-1654 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 92, 109bis en 1301 van het Gerechtelijk Wetboek 11/3/2010
S. 4-1655 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven 1/4/2010
S. 4-1657 Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 18/3/2010
S. 4-1658 Wetsontwerp met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van ... betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 18/3/2010
S. 4-1659 Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiŽle sector 18/3/2010
S. 4-1692 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 6/5/2010
S. 4-1722 Wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 1/4/2010
S. 4-1726 Wetsontwerp tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van .... tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector 6/5/2010
S. 4-1727 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, en houdende diverse bepalingen 6/5/2010
S. 4-1728 Wetsontwerp tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming aanbieden 1/4/2010
S. 4-1729 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) 1/4/2010
S. 4-1730 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (II) 6/5/2010
S. 4-1761 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen 6/5/2010
S. 4-1763 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Volksgezondheid 6/5/2010
S. 4-1764 Wetsontwerp houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen 6/5/2010
S. 4-1765 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 6/5/2010
S. 4-1766 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft 6/5/2010
S. 4-1787 Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan de Helleense Republiek toe te staan 6/5/2010
S. 4-1788 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 6/5/2010