Wetsvoorstellen - Verworpen in de Senaat - 2009-2010

Dit zijn alle wetsvoorstellen (en voorstellen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting in de Senaat werden verworpen.

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-32 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 1/4/2010
S. 4-886 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft 1/4/2010