Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2009-2010

Dit zijn alle wetsontwerpen Art. 78 tot 80 (en ontwerpen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting overgezonden of voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

74 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1357 Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen 4/3/2010
S. 4-1392 Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 17/12/2009
S. 4-1395 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen 21/10/2009
S. 4-1407 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft 28/10/2009
S. 4-1409 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken 7/5/2010
S. 4-1411 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen 3/12/2009
S. 4-1412 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen 22/12/2009
S. 4-1454 Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie 16/10/2009
S. 4-1468 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 17/11/2009
S. 4-1469 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 15/12/2009
S. 4-1494 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 1/12/2009
S. 4-1495 Wetsontwerp betreffende de betalingsdiensten 19/11/2009
S. 4-1496 Wetsontwerp op het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen 19/11/2009
S. 4-1498 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 19/11/2009
S. 4-1499 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 8 december 2008 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2009 1/12/2009
S. 4-1500 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, wat de taken van het ťťn-loket betreft 19/11/2009
S. 4-1508 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter" 8/12/2009
S. 4-1518 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie 5/1/2010
S. 4-1519 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft 5/1/2010
S. 4-1520 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor de voedselzekerheid 5/1/2010
S. 4-1521 Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek 7/5/2010
S. 4-1539 Wetsontwerp tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt 17/12/2009
S. 4-1540 Wetsontwerp betreffende de uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon 17/12/2009
S. 4-1549 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 19/12/2009
S. 4-1551 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) 17/12/2009
S. 4-1552 Ontwerp van programmawet 17/12/2009
S. 4-1553 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 23/12/2009
S. 4-1554 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 17/12/2009
S. 4-1556 Wetsontwerp betreffende de algemene regeling inzake accijnzen 17/12/2009
S. 4-1557 Wetsontwerp betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie 17/12/2009
S. 4-1559 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid 19/12/2009
S. 4-1560 Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid 23/12/2009
S. 4-1561 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee 19/12/2009
S. 4-1563 Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel 19/12/2009
S. 4-1570 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersoneel en het onderhoud van de voertuigen betreft 14/1/2010
S. 4-1571 Wetsontwerp betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap 14/1/2010
S. 4-1573 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft 14/1/2010
S. 4-1605 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de polders en wateringen toe te voegen aan de rechtspersonenbelasting voor publieke rechtspersonen 9/2/2010
S. 4-1617 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties 4/2/2010
S. 4-1618 Wetsontwerp tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden 23/2/2010
S. 4-1619 Wetsontwerp met betrekking tot de verplichte bewaring door een spoorwegvervoerder van verloren, achtergelaten of niet afgehaalde bagage en goederen 23/2/2010
S. 4-1622 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 4/2/2010
S. 4-1641 Wetsontwerp tot opheffing van artikel 41 en tot wijziging van artikel 63 van het Burgerlijk Wetboek 2/3/2010
S. 4-1643 Ontwerp van dienstenwet 11/3/2010
S. 4-1655 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven 1/4/2010
S. 4-1656 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 9/3/2010
S. 4-1657 Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 18/3/2010
S. 4-1659 Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiŽle sector 18/3/2010
S. 4-1660 Wetsontwerp tot invoering van een duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling in de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 9/3/2010
S. 4-1677 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de getuigen bij het burgerlijk huwelijk 16/3/2010
S. 4-1678 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen wat de betekening en de kennisgeving bij gerechtsbrief betreft 16/3/2010
S. 4-1679 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 4/3/2010
S. 4-1690 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat betreft de verandering van operator 23/3/2010
S. 4-1691 Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 23/3/2010
S. 4-1693 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikelen 2 en 3 van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie 11/3/2010
S. 4-1699 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de machtiging tot burgerlijke partijstelling in het kader van de voogdij betreft 30/3/2010
S. 4-1709 Wetsontwerp tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling 25/3/2010
S. 4-1710 Wetsontwerp tot tijdelijke uitvoering van de regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel 20/4/2010
S. 4-1721 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 1/4/2010
S. 4-1723 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel 1/4/2010
S. 4-1725 Wetsontwerp tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector 6/5/2010
S. 4-1727 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, en houdende diverse bepalingen 6/5/2010
S. 4-1728 Wetsontwerp tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming aanbieden 1/4/2010
S. 4-1729 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) 1/4/2010
S. 4-1731 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen wat het verder stimuleren van computerbezit betreft 27/4/2010
S. 4-1739 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft 4/5/2010
S. 4-1740 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 308, ß 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 24/4/2010
S. 4-1761 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen 6/5/2010
S. 4-1763 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Volksgezondheid 6/5/2010
S. 4-1764 Wetsontwerp houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen 6/5/2010
S. 4-1765 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 6/5/2010
S. 4-1766 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft 6/5/2010
S. 4-1787 Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan de Helleense Republiek toe te staan 6/5/2010
S. 4-1788 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 6/5/2010