Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2009-2010

Dit zijn alle wetsvoorstellen Art. 81 (en voorstellen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

9 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-495 Wetsontwerp met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid 25/2/2010
S. 4-515 Wetsontwerp tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof" 23/12/2009
S. 4-1115 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure 22/10/2009
S. 4-1149 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 22/10/2009
S. 4-1165 Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 4/2/2010
S. 4-1211 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft 6/5/2010
S. 4-1322 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 vent˘se jaar XI tot regeling van het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken 15/10/2009
S. 4-1376 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 22/12/2009
S. 4-1574 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 7/1/2010