Wetsontwerpen - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2009-2010

Dit zijn alle wetsontwerpen (en ontwerpen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting overgezonden of voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

109 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1158 Wetsontwerp houdende instemming met de Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring, gedaan te Ottawa op 28 mei 1988 3/12/2009
S. 4-1266 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen, gedaan te 's-Gravenhage op 28 mei 1970 28/1/2010
S. 4-1325 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į Overeenkomst houdende stichting van de Europese conferentie voor moleculaire biologie, gedaan te GenŤve op 13 februari 1969,
2į Overeenkomst houdende oprichting van het Europese laboratorium voor moleculaire biologie, gedaan te GenŤve op 10 mei 1973
3/12/2009
S. 4-1357 Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen 4/3/2010
S. 4-1391 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Quebec, ondertekend te Quebec op 28 maart 2006 3/12/2009
S. 4-1392 Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 17/12/2009
S. 4-1395 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen 21/10/2009
S. 4-1401 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 6 december 2007 3/12/2009
S. 4-1402 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Mauritius, gedaan te Brussel op 10 april 2007 3/12/2009
S. 4-1407 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft 28/10/2009
S. 4-1408 Wetsontwerp betreffende aspecten van gerechtelijk recht wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten betreft 19/11/2009
S. 4-1409 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken 7/5/2010
S. 4-1410 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft 3/12/2009
S. 4-1411 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen 3/12/2009
S. 4-1412 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen 22/12/2009
S. 4-1419 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008 3/12/2009
S. 4-1420 Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling bij resolutie 596 van 30 januari 2009 van de Raad van Gouverneurs van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling met het oog op de hervorming van het stemgewicht en deelname van de ontwikkelings- en transitielanden in de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling 3/12/2009
S. 4-1432 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), gedaan te Brussel op 23 juli 2007 en te Washington op 26 juli 2007 27/11/2009
S. 4-1437 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, betreffende strategische milieueffectrapportage, gedaan te Kiev (OekraÔne) op 21 mei 2003 28/1/2010
S. 4-1454 Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie 16/10/2009
S. 4-1468 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 17/11/2009
S. 4-1469 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 15/12/2009
S. 4-1489 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Turkije inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Istanboel op 31 oktober 2008 28/1/2010
S. 4-1491 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 17/12/2009
S. 4-1494 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 1/12/2009
S. 4-1495 Wetsontwerp betreffende de betalingsdiensten 19/11/2009
S. 4-1496 Wetsontwerp op het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen 19/11/2009
S. 4-1497 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en tot instelling van de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van (...) betreffende de betalingsdiensten 3/12/2009
S. 4-1498 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 19/11/2009
S. 4-1499 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 8 december 2008 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2009 1/12/2009
S. 4-1500 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, wat de taken van het ťťn-loket betreft 19/11/2009
S. 4-1505 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New York op 20 december 2006 28/1/2010
S. 4-1508 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter" 8/12/2009
S. 4-1512 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de uitwisseling van informatie en van persoonsgegevens over houders van een inschrijvingsbewijs van voertuigen opgenomen in de nationale inschrijvings- en kentekenregisters, teneinde verkeersovertredingen te bestraffen, ondertekend te Parijs op 13 oktober 2008 28/1/2010
S. 4-1518 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie 5/1/2010
S. 4-1519 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft 5/1/2010
S. 4-1520 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor de voedselzekerheid 5/1/2010
S. 4-1521 Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek 7/5/2010
S. 4-1522 Wetsontwerp houdende bepalingen van het sociaal strafrecht 6/5/2010
S. 4-1538 Wetsontwerp tot invoeging van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 17/12/2009
S. 4-1539 Wetsontwerp tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt 17/12/2009
S. 4-1540 Wetsontwerp betreffende de uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon 17/12/2009
S. 4-1549 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 19/12/2009
S. 4-1551 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) 17/12/2009
S. 4-1552 Ontwerp van programmawet 17/12/2009
S. 4-1553 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 23/12/2009
S. 4-1554 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 17/12/2009
S. 4-1555 Wetsontwerp houdende fiscale bepalingen 17/12/2009
S. 4-1556 Wetsontwerp betreffende de algemene regeling inzake accijnzen 17/12/2009
S. 4-1557 Wetsontwerp betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie 17/12/2009
S. 4-1558 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof 17/12/2009
S. 4-1559 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid 19/12/2009
S. 4-1560 Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid 23/12/2009
S. 4-1561 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee 19/12/2009
S. 4-1562 Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 19/12/2009
S. 4-1563 Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel 19/12/2009
S. 4-1564 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel 19/12/2009
S. 4-1565 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 17/12/2009
S. 4-1570 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersoneel en het onderhoud van de voertuigen betreft 14/1/2010
S. 4-1571 Wetsontwerp betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap 14/1/2010
S. 4-1572 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft 14/1/2010
S. 4-1573 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft 14/1/2010
S. 4-1605 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de polders en wateringen toe te voegen aan de rechtspersonenbelasting voor publieke rechtspersonen 9/2/2010
S. 4-1617 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties 4/2/2010
S. 4-1618 Wetsontwerp tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden 23/2/2010
S. 4-1619 Wetsontwerp met betrekking tot de verplichte bewaring door een spoorwegvervoerder van verloren, achtergelaten of niet afgehaalde bagage en goederen 23/2/2010
S. 4-1620 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 1/4/2010
S. 4-1622 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 4/2/2010
S. 4-1640 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding wat de controle door het Rekenhof betreft 11/3/2010
S. 4-1641 Wetsontwerp tot opheffing van artikel 41 en tot wijziging van artikel 63 van het Burgerlijk Wetboek 2/3/2010
S. 4-1642 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de aanwijzing van tot de inruststelling toegelaten magistraten als plaatsvervangende magistraten betreft 29/4/2010
S. 4-1643 Ontwerp van dienstenwet 11/3/2010
S. 4-1644 Ontwerp van dienstenwet betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 11/3/2010
S. 4-1654 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 92, 109bis en 1301 van het Gerechtelijk Wetboek 11/3/2010
S. 4-1655 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven 1/4/2010
S. 4-1656 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 9/3/2010
S. 4-1657 Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 18/3/2010
S. 4-1658 Wetsontwerp met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van ... betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 18/3/2010
S. 4-1659 Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiŽle sector 18/3/2010
S. 4-1660 Wetsontwerp tot invoering van een duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling in de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 9/3/2010
S. 4-1677 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de getuigen bij het burgerlijk huwelijk 16/3/2010
S. 4-1678 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen wat de betekening en de kennisgeving bij gerechtsbrief betreft 16/3/2010
S. 4-1679 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 4/3/2010
S. 4-1690 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat betreft de verandering van operator 23/3/2010
S. 4-1691 Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 23/3/2010
S. 4-1692 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 6/5/2010
S. 4-1693 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikelen 2 en 3 van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie 11/3/2010
S. 4-1699 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de machtiging tot burgerlijke partijstelling in het kader van de voogdij betreft 30/3/2010
S. 4-1709 Wetsontwerp tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling 25/3/2010
S. 4-1710 Wetsontwerp tot tijdelijke uitvoering van de regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel 20/4/2010
S. 4-1721 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 1/4/2010
S. 4-1722 Wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 1/4/2010
S. 4-1723 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel 1/4/2010
S. 4-1725 Wetsontwerp tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector 6/5/2010
S. 4-1726 Wetsontwerp tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van .... tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector 6/5/2010
S. 4-1727 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, en houdende diverse bepalingen 6/5/2010
S. 4-1728 Wetsontwerp tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming aanbieden 1/4/2010
S. 4-1729 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) 1/4/2010
S. 4-1730 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (II) 6/5/2010
S. 4-1731 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen wat het verder stimuleren van computerbezit betreft 27/4/2010
S. 4-1739 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft 4/5/2010
S. 4-1740 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 308, ß 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 24/4/2010
S. 4-1761 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen 6/5/2010
S. 4-1763 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Volksgezondheid 6/5/2010
S. 4-1764 Wetsontwerp houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen 6/5/2010
S. 4-1765 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 6/5/2010
S. 4-1766 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft 6/5/2010
S. 4-1787 Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan de Helleense Republiek toe te staan 6/5/2010
S. 4-1788 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 6/5/2010