Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - GeŽvoceerd - 2008-2009

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - GeŽvoceerd

32 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-963 Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit 15/10/2008
S. 4-995 Wetsontwerp betreffende de continuÔteit van de ondernemingen 24/11/2008
S. 4-1010 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 25/11/2008
S. 4-1050 Ontwerp van programmawet 12/12/2008
S. 4-1051 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 12/12/2008
S. 4-1054 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent 12/12/2008
S. 4-1055 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en eigen woning 12/12/2008
S. 4-1056 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van de hypothecaire lening van de enige woning 12/12/2008
S. 4-1096 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 22/1/2009
S. 4-1097 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen 22/1/2009
S. 4-1186 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement 2/3/2009
S. 4-1187 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid 2/3/2009
S. 4-1199 Ontwerp van economische herstelwet 9/3/2009
S. 4-1235 Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 26/3/2009
S. 4-1250 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 3/4/2009
S. 4-1252 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement 27/3/2009
S. 4-1255 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft 27/4/2009
S. 4-1256 Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan het Groot-Hertogdom Luxemburg toe te staan 27/3/2009
S. 4-1257 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 27/3/2009
S. 4-1314 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 199ter en 212 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 12/5/2009
S. 4-1357 Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen 18/6/2009
S. 4-1381 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 6/7/2009
S. 4-1382 Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiŽle beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiŽle sector 6/7/2009
S. 4-1383 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van het artikel 13 van de programmawet van 8 juni 2008 6/7/2009
S. 4-1385 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 7/7/2009
S. 4-1387 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het centraal strafregister 6/7/2009
S. 4-1392 Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 16/7/2009
S. 4-1393 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, wat de financiŽle crisis betreft 10/7/2009
S. 4-1394 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten 10/7/2009
S. 4-1396 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productiepatronen en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid 13/7/2009
S. 4-1409 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken 28/9/2009
S. 4-1411 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen 17/7/2009