Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Niet-geŽvoceerd - 2008-2009

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Niet-geŽvoceerd

27 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-864 Wetsontwerp betreffende de Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding door het Internationaal Monetair Fonds ten gunste van Liberia 22/10/2008
S. 4-867 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1294bis, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding te verduidelijken 22/10/2008
S. 4-969 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-31, 1231-41 en 1231-42 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 24bis van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, met het oog op het verlengen van de geldigheidsduur van geschiktheidsvonnissen en attesten inzake adoptie 23/10/2008
S. 4-980 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen 18/11/2008
S. 4-981 Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijnen 2005/36/EG en 2006/100/EG en tot wijziging van de wetten van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten 8/11/2008
S. 4-1012 Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het in overeenstemming te brengen met de richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende Lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat, gewijzigd bij de richtlijn 2005/19/EEG van de Raad van 17 februari 2005 27/11/2008
S. 4-1013 Wetsontwerp betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het raam van de maatregelen tot verwijdering door de lucht 27/11/2008
S. 4-1030 Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader 16/12/2008
S. 4-1031 Wetsontwerp inzonderheid tot oprichting van een auditcomitť in de genoteerde vennootschappen en de financiŽle ondernemingen 4/12/2008
S. 4-1032 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat 16/12/2008
S. 4-1094 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 133, ß 6, eerste lid, en artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen 27/1/2009
S. 4-1095 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1399 van het Gerechtelijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk 27/1/2009
S. 4-1151 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen 17/2/2009
S. 4-1198 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen 24/3/2009
S. 4-1218 Wetsontwerp tot wijziging van de financiŽle bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ 19/3/2009
S. 4-1219 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde 19/3/2009
S. 4-1254 Wetsontwerp betreffende de officiŽle meesterschapwedstrijden 28/4/2009
S. 4-1270 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de openbare verkoop van onroerende goederen betreft 5/5/2009
S. 4-1294 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het advies van de geneesheer betreft 16/5/2009
S. 4-1326 Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen 21/5/2009
S. 4-1328 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de belastingaangiften 21/5/2009
S. 4-1342 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek der successierechten voor wat betreft de bevrijdende betaling bij een erfenis en de terbeschikkingstelling van een bepaald bedrag aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende 16/6/2009
S. 4-1343 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis 4/6/2009
S. 4-1350 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot betreft 23/6/2009
S. 4-1351 Ontwerp van programmawet 11/6/2009
S. 4-1384 Wetsontwerp tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer 9/7/2009
S. 4-1386 Wetsontwerp houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen 9/7/2009