Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer - 2008-2009

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer

62 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-963 Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit 14/10/2008
S. 4-969 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-31, 1231-41 en 1231-42 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 24bis van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, met het oog op het verlengen van de geldigheidsduur van geschiktheidsvonnissen en attesten inzake adoptie 17/10/2008
S. 4-980 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen 24/10/2008
S. 4-981 Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijnen 2005/36/EG en 2006/100/EG en tot wijziging van de wetten van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten 24/10/2008
S. 4-995 Wetsontwerp betreffende de continuÔteit van de ondernemingen 7/11/2008
S. 4-1010 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 21/11/2008
S. 4-1012 Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het in overeenstemming te brengen met de richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende Lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat, gewijzigd bij de richtlijn 2005/19/EEG van de Raad van 17 februari 2005 21/11/2008
S. 4-1013 Wetsontwerp betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het raam van de maatregelen tot verwijdering door de lucht 21/11/2008
S. 4-1030 Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader 28/11/2008
S. 4-1031 Wetsontwerp inzonderheid tot oprichting van een auditcomitť in de genoteerde vennootschappen en de financiŽle ondernemingen 28/11/2008
S. 4-1032 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat 28/11/2008
S. 4-1050 Ontwerp van programmawet 12/12/2008
S. 4-1051 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 12/12/2008
S. 4-1054 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent 12/12/2008
S. 4-1055 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en eigen woning 12/12/2008
S. 4-1056 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van de hypothecaire lening van de enige woning 12/12/2008
S. 4-1094 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 133, ß 6, eerste lid, en artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen 9/1/2009
S. 4-1095 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1399 van het Gerechtelijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk 9/1/2009
S. 4-1096 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 9/1/2009
S. 4-1097 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen 9/1/2009
S. 4-1098 Wetsontwerp op het herverzekeringsbedrijf 9/1/2009
S. 4-1151 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen 30/1/2009
S. 4-1186 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement 20/2/2009
S. 4-1187 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid 20/2/2009
S. 4-1198 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen 6/3/2009
S. 4-1199 Ontwerp van economische herstelwet 6/3/2009
S. 4-1218 Wetsontwerp tot wijziging van de financiŽle bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ 13/3/2009
S. 4-1219 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde 13/3/2009
S. 4-1235 Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 20/3/2009
S. 4-1248 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie 27/3/2009
S. 4-1250 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 27/3/2009
S. 4-1252 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement 27/3/2009
S. 4-1254 Wetsontwerp betreffende de officiŽle meesterschapwedstrijden 27/3/2009
S. 4-1255 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft 27/3/2009
S. 4-1256 Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan het Groot-Hertogdom Luxemburg toe te staan 27/3/2009
S. 4-1257 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 27/3/2009
S. 4-1270 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de openbare verkoop van onroerende goederen betreft 3/4/2009
S. 4-1294 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het advies van de geneesheer betreft 30/4/2009
S. 4-1314 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 199ter en 212 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 8/5/2009
S. 4-1326 Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen 15/5/2009
S. 4-1328 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de belastingaangiften 15/5/2009
S. 4-1342 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek der successierechten voor wat betreft de bevrijdende betaling bij een erfenis en de terbeschikkingstelling van een bepaald bedrag aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende 29/5/2009
S. 4-1343 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis 29/5/2009
S. 4-1350 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot betreft 5/6/2009
S. 4-1351 Ontwerp van programmawet 5/6/2009
S. 4-1357 Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen 12/6/2009
S. 4-1381 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3/7/2009
S. 4-1382 Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiŽle beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiŽle sector 3/7/2009
S. 4-1383 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van het artikel 13 van de programmawet van 8 juni 2008 3/7/2009
S. 4-1384 Wetsontwerp tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer 3/7/2009
S. 4-1385 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 3/7/2009
S. 4-1386 Wetsontwerp houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen 3/7/2009
S. 4-1387 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het centraal strafregister 3/7/2009
S. 4-1392 Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 10/7/2009
S. 4-1393 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, wat de financiŽle crisis betreft 10/7/2009
S. 4-1394 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten 10/7/2009
S. 4-1395 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen 10/7/2009
S. 4-1396 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productiepatronen en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid 10/7/2009
S. 4-1407 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft 17/7/2009
S. 4-1409 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken 17/7/2009
S. 4-1411 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen 17/7/2009
S. 4-1412 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen 17/7/2009