Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - 2008-2009

Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Aangenomen en overgezonden aan de Kamer

14 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-77 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 18/12/2008
S. 4-242 Wetsontwerp tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven 26/3/2009
S. 4-495 Wetsontwerp met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid 18/12/2008
S. 4-704 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens 2/4/2009
S. 4-787 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3bis, ž 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen 18/12/2008
S. 4-814 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen 11/12/2008
S. 4-1047 Wetsontwerp tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder 23/4/2009
S. 4-1091 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering 15/1/2009
S. 4-1115 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure 5/2/2009
S. 4-1149 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 25/6/2009
S. 4-1288 Wetsontwerp tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 14/5/2009
S. 4-1317 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 vent˘se jaar XI tot regeling van het notarisambt 2/7/2009
S. 4-1322 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 vent˘se jaar XI tot regeling van het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken 25/6/2009
S. 4-1376 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 9/7/2009