Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Wetsvoorstellen (senatoren) - 2008-2009

Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Wetsvoorstellen

199 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-955 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking en van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991 15/10/2008
S. 4-964 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met betrekking tot de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden 15/10/2008
S. 4-965 Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar 15/10/2008
S. 4-967 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de kennisgeving van de eenzijdige beŽindiging van de wettelijke samenwoning 15/10/2008
S. 4-968 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de rechtstreekse vordering van een onderaannemer tegen zijn opdrachtgever 15/10/2008
S. 4-970 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende meel, met het oog op de verrijking ervan met foliumzuur 17/10/2008
S. 4-971 Wetsvoorstel ter beperking van het klankvolume van draagbare muziekspelers 17/10/2008
S. 4-972 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro 16/10/2008
S. 4-974 Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen met het oog op de invoering van de algemene term "geestesziekte" ter vervanging van de begrippen "krankzinnigheid", "onnozelheid", "abnormalen" en "achterlijkheid" 20/10/2008
S. 4-977 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek wat het verzoekschrift op tegenspraak betreft 22/10/2008
S. 4-983 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 26 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven 23/10/2008
S. 4-987 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, wat de organisatie van sociale verkiezingen betreft 3/11/2008
S. 4-988 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 4/11/2008
S. 4-989 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de teruggave van een BTW-overschot 4/11/2008
S. 4-991 Wetsvoorstel tot wijziging -wat het rouwverlof betreft- van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 5/11/2008
S. 4-993 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 5/11/2008
S. 4-994 Wetsvoorstel tot afschaffing van de gouden parachute en tot beheersing van de bezoldiging van de topmanagers 6/11/2008
S. 4-999 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling 7/11/2008
S. 4-1003 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid 12/11/2008
S. 4-1004 Wetsvoorstel tot aanvulling van de programmawet (I) van 24 december 2002 teneinde een nieuwe doelgroepvermindering in te voeren voor werkgevers die personen met een handicap in dienst nemen 13/11/2008
S. 4-1005 Wetsvoorstel tot regeling van het stakingsrecht in de openbare sector 13/11/2008
S. 4-1006 Wetsvoorstel teneinde de IGO-gerechtigden toe te staan tot maximum zestig dagen het grondgebied te verlaten 14/11/2008
S. 4-1016 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie wat de bijzondere verbeurdverklaring betreft 20/11/2008
S. 4-1017 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, om het systeem van orgaandonatie te verbeteren 20/11/2008
S. 4-1022 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten 24/11/2008
S. 4-1023 Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek 24/11/2008
S. 4-1025 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, met het oog op de intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten 24/11/2008
S. 4-1026 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het discreet bevallen 26/11/2008
S. 4-1033 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op het geslachtsneutraal maken van het vaderschapsverlof 26/11/2008
S. 4-1034 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft 27/11/2008
S. 4-1036 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering betreffende de bescherming van de anonimiteit van bepaalde leden van de politiediensten 28/11/2008
S. 4-1038 Wetsvoorstel teneinde de schorsing van de politieke rechten automatisch uit te spreken als bijkomende straf bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 1/12/2008
S. 4-1040 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om te zorgen voor fiscale neutraliteit ten voordele van de werknemers, met name het onderwijzend personeel, van wie het salaris van december in het verleden in januari werd uitbetaald 3/12/2008
S. 4-1043 Wetsvoorstel tot oprichting van een Instituut van mede-eigenaars en syndici en tot erkenning en bescherming van het beroep van syndicus 3/12/2008
S. 4-1047 Wetsontwerp tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder 5/12/2008
S. 4-1048 Wetsvoorstel wat de bezoldiging van de leden van de koninklijke familie betreft 8/12/2008
S. 4-1058 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid betreft 11/12/2008
S. 4-1059 Wetsvoorstel strekkende op de socialeverzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen 11/12/2008
S. 4-1060 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145(24) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde "gevelisolatie" toe te voegen aan de lijst van de energiebesparende maatregelen die recht geven op een belastingvermindering 11/12/2008
S. 4-1064 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1067 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1068 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1070 Wetsvoorstel tot verbetering van de regeling inzake verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en inzake palliatief verlof 16/12/2008
S. 4-1076 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust 16/12/2008
S. 4-1077 Wetsvoorstel wat het woonverbod voor veroordeelden voor bepaalde zedenfeiten betreft 16/12/2008
S. 4-1078 Wetsvoorstel tot toekenning aan alle betrokkenen met de Belgische nationaliteit van een herstelpensioen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden 16/12/2008
S. 4-1079 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen 17/12/2008
S. 4-1080 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de gerechtsdeurwaarders betreft 22/12/2008
S. 4-1081 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair krediet wat betreft de reclame 22/12/2008
S. 4-1084 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 594, 596, 621 en 626 van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachting van minderjarigen 23/12/2008
S. 4-1085 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde de overeenkomsten inzake mobiele telefonie te reglementeren en de naleving van de consumentenrechten te waarborgen 5/1/2009
S. 4-1086 Wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet van 24 juni 1955 6/1/2009
S. 4-1087 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de aftrek van bijkomende kosten die verband houden met het verwerven of het behoud van een woning 23/12/2008
S. 4-1091 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering 8/1/2009
S. 4-1102 Wetsvoorstel tot regeling van de toekenning van financiŽle dotaties aan leden van de koninklijke familie 8/1/2009
S. 4-1104 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 462 van het Strafwetboek om misbruik van volmachten strafbaar te stellen 8/1/2009
S. 4-1105 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 870 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de kosten verbonden aan de vereffening en verdeling ten gevolge van het openvallen van een nalatenschap 8/1/2009
S. 4-1107 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat het ritsen betreft 12/1/2009
S. 4-1108 Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 12/1/2009
S. 4-1110 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd met het oog op de inperking van de uitreiking van ongecontroleerde reclameproducten aan patiŽnten in ziekenhuizen 13/1/2009
S. 4-1113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren 13/1/2009
S. 4-1115 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure 15/1/2009
S. 4-1116 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 915bis, ß 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft het erfrecht van de langstlevende echtgenoot bij feitelijke scheiding 15/1/2009
S. 4-1117 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder levenden of bij testament 15/1/2009
S. 4-1118 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten, teneinde de aangifte van nalatenschap te vervangen door een administratieve procedure tot vereffening van de successierechten 15/1/2009
S. 4-1120 Wetsvoorstel tot invoering van het medebeslissingsrecht voor stiefouders 15/1/2009
S. 4-1122 Wetsvoorstel tot bepaling van criteria en van een procedure voor de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 15/1/2009
S. 4-1124 Wetsvoorstel tot invoering in het Burgerlijk Wetboek van een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen 19/1/2009
S. 4-1125 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur 19/1/2009
S. 4-1126 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 153 en 190 van het Wetboek van strafvordering wat betreft de voorlezing van de processen-verbaal ter terechtzitting 19/1/2009
S. 4-1129 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering inzake de kennisgeving van het cassatieberoep 19/1/2009
S. 4-1130 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het vonnis als op tegenspraak 19/1/2009
S. 4-1131 Wetsvoorstel tot wijziging van de besluitwet van 14 novembre 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap 19/1/2009
S. 4-1138 Wetsvoorstel betreffende de discrete bevalling 21/1/2009
S. 4-1139 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, opdat organisaties waarvan het oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is, niet worden beschouwd als criminele organisaties 21/1/2009
S. 4-1141 Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook 21/1/2009
S. 4-1146 Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 27/1/2009
S. 4-1149 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 29/1/2009
S. 4-1150 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende het statuut van levenloos geboren kinderen 29/1/2009
S. 4-1160 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft 4/2/2009
S. 4-1161 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het hoogst aftrekbare bedrag van de onkostenvergoeding voor kinderoppas te verhogen 4/2/2009
S. 4-1162 Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake kansspelen 5/2/2009
S. 4-1164 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, met het oog op het verbieden van elk gebruik van nazisymbolen 5/2/2009
S. 4-1165 Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 5/2/2009
S. 4-1167 Wetsvoorstel houdende verplichting om alle bromfietsen die op de openbare weg rijden met een nummerplaat uit te rusten 6/2/2009
S. 4-1170 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, om de rechter de mogelijkheid te geven een recidiverende overtreder in staat van alcoholopname of van dronkenschap de plaatsing van een alcoholslot op te leggen 6/2/2009
S. 4-1173 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de namen en de voornamen teneinde de naamswijziging te vergemakkelijken 11/2/2009
S. 4-1174 Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dienstencheques door werkgevers 11/2/2009
S. 4-1178 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wat de afschaffing van de aanvullende verkeersbelasting op LPG-voertuigen betreft 12/2/2009
S. 4-1189 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de betekening in strafzaken betreft 18/2/2009
S. 4-1190 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde het gebruik van een aangepast beveiligingssysteem voor het vervoer van kinderen op tweewielige motorrijtuigen in te voeren 19/2/2009
S. 4-1191 Wetsvoorstel tot organisatie van een betere controle op omkoping en weddenschappen op voetbalwedstrijden 20/2/2009
S. 4-1193 Wetsvoorstel tot wijziging van de archiefwet van 24 juni 1955 26/2/2009
S. 4-1194 Wetsvoorstel strekkende om een onmiddellijke controle van het ontbreken van een verzekering en het ontbreken van technische controle van motorvoertuigen mogelijk te maken 3/3/2009
S. 4-1195 Wetsvoorstel tot afschaffing van het onderscheid in klassen van bromfietsen en tot invoering van een rijbewijs voor het besturen van een bromfiets 3/3/2009
S. 4-1197 Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting 4/3/2009
S. 4-1200 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1255 van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft 5/3/2009
S. 4-1201 Wetsvoorstel tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek aan de afschaffing van de doodstraf 5/3/2009
S. 4-1202 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 274 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft het positief injunctierecht 5/3/2009
S. 4-1206 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, met het oog op het uitbreiden van de regeling economische werkloosheid tot de bedienden om de crisis het hoofd te bieden 10/3/2009
S. 4-1207 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 1966 tot vaststelling, wat de particuliere sector betreft, van de gegevens die de afrekening moet bevatten welke bij elke definitieve betaling van het loon aan de werknemers overhandigd wordt, om er de verplichting in op te nemen jaarlijks het totale bedrag mee te delen dat de werkgever aan sociale bijdragen heeft betaald 10/3/2009
S. 4-1208 Wetsvoorstel houdende diverse maatregelen inzake transparantie in bank- en financiŽle zaken 10/3/2009
S. 4-1210 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde overmatige schuldenlast als gevolg van schulden door gsm-gebruik te bestrijden 5/3/2009
S. 4-1211 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft 10/3/2009
S. 4-1214 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wetten betreffende het statuut van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden, gecoŲrdineerd op 16 oktober 1954 11/3/2009
S. 4-1217 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen 12/3/2009
S. 4-1223 Wetsvoorstel tot verbetering van de uitkeringen in het kader van de sociale verzekering in geval van faillissement voor zelfstandigen 12/3/2009
S. 4-1224 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een verbod op segmentering op basis van handicap of gezondheidstoestand in het verzekeringswezen 12/3/2009
S. 4-1226 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel 16/3/2009
S. 4-1228 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de toegelaten maximumsnelheid op secundaire wegen 17/3/2009
S. 4-1229 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, houdende splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 17/3/2009
S. 4-1230 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de koper van een onroerend goed beter te beschermen bij benadeling inzake de oppervlakte 17/3/2009
S. 4-1231 Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij aan de afschaffing van de doodstraf 17/3/2009
S. 4-1232 Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer 17/3/2009
S. 4-1236 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de aftrek van giften in natura aan sociale, milieu- en gezondheidsinstellingen mogelijk te maken 19/3/2009
S. 4-1237 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, inzake de regelgeving betreffende de verzachtende omstandigheden ingeval van wettelijke herhaling 19/3/2009
S. 4-1238 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet dat ertoe strekt de overmatige schuldenlast te bestrijden aan de hand van een efficiŽntere regelgeving voor de geoorloofde en niet-geoorloofde debetstand op een bankrekening 23/3/2009
S. 4-1243 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven wat de verlaging van het normale btw-tarief betreft van 21 naar 19 % 24/3/2009
S. 4-1244 Wetsvoorstel betreffende de bekendmaking van het woonverbod en de uitsluiting tot eerherstel van veroordeelde pedofielen 24/3/2009
S. 4-1245 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat het parkeren van een voertuig in de bebouwde kom door beroepschauffeurs betreft 24/3/2009
S. 4-1246 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid 24/3/2009
S. 4-1247 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, met het oog op een beter ondernemingsbestuur 25/3/2009
S. 4-1258 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de invordering door advocaten, ministerieel ambtenaren en gerechtelijke mandatarissen betreft 26/3/2009
S. 4-1261 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de nalatenschappen zonder erfgenamen betreft 31/3/2009
S. 4-1262 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de maximumsnelheid betreft 31/3/2009
S. 4-1264 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde diverse fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten in te voeren 1/4/2009
S. 4-1268 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet en de witwaswet dat ertoe strekt het vervaardigen, verhandelen, vervoeren en financieren van brandbommen met witte fosfor te verbieden 1/4/2009
S. 4-1269 Wetsvoorstel tot oprichting van de Federale Boedel 2/4/2009
S. 4-1273 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35bis, ß 5, van het Veldwetboek 2/4/2009
S. 4-1274 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 2/4/2009
S. 4-1275 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt tot bevordering van de windmolenparken op zee 2/4/2009
S. 4-1276 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de Pachtwet 2/4/2009
S. 4-1277 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse architecten en een Orde van Franstalige en Duitstalige architecten 7/4/2009
S. 4-1280 Wetsvoorstel tot regeling van het hergebruik van medische hulpmiddelen 9/4/2009
S. 4-1283 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de belastingaftrek voor woninghuur betreft 21/4/2009
S. 4-1284 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het huwelijk wat de beteugeling van het schijnhuwelijk betreft 21/4/2009
S. 4-1285 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de beteugeling van het schijnsamenlevingscontract betreft 21/4/2009
S. 4-1288 Wetsontwerp tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 22/4/2009
S. 4-1289 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 922 van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de fictieve massa betreft 23/4/2009
S. 4-1290 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 38, ß 4, 4į, van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt 23/4/2009
S. 4-1297 Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor plegers van bepaalde strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden 30/4/2009
S. 4-1298 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen goederen teneinde de categorieŽn van bijdragers aan het fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast uit te breiden 30/4/2009
S. 4-1299 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren 30/4/2009
S. 4-1302 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een gratis toegangsrecht voor begeleiders van personen met een handicap 30/4/2009
S. 4-1303 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 30/4/2009
S. 4-1309 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen voor een grotere participatie van vrouwen aan de besluitvorming, met name bij de overheidsdiensten, de economische overheidsbedrijven, de rechterlijke macht en de sociale partners 5/5/2009
S. 4-1311 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende wetten betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, om de kandidaten vrij toegang te verlenen tot de verkiezingsborden 6/5/2009
S. 4-1315 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 7/5/2009
S. 4-1316 Wetsvoorstel tot reglementering van laser- of lichttherapie bij het epileren om esthetische redenen 7/5/2009
S. 4-1317 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt 7/5/2009
S. 4-1318 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen 7/5/2009
S. 4-1319 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 17/1 in de Hypotheekwet, betreffende een crisisvoorrecht 7/5/2009
S. 4-1320 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 171/1 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de handhaving van een duurzaam en gematigd beloningsbeleid voor bedrijfsleiders van ondernemingen die overheidssteun hebben gekregen 7/5/2009
S. 4-1322 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken 13/5/2009
S. 4-1323 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de uitbreiding van de tax shelter-regeling tot de kortfilm 13/5/2009
S. 4-1324 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 2004 betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten, met het oog op de beperking van het personeel toepassingsgebied 14/5/2009
S. 4-1338 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 133 en 289ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een verhoging van de belastingvrije som voor de kinderen die hoger onderwijs volgen en in een verhoging van het belastingkrediet 20/5/2009
S. 4-1339 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 25/5/2009
S. 4-1340 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 405quater van het Strafwetboek, om gewelddadige feiten gepleegd in inrichtingen waar vaak minderjarigen komen beter te bestraffen 26/5/2009
S. 4-1341 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2bis van de uitleveringswet van 15 maart 1874, teneinde de uitlevering te weigeren van een persoon die ter dood is veroordeeld of kan worden veroordeeld 27/5/2009
S. 4-1346 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 24 december 2002, teneinde te voorzien in sterkere, op de lage lonen gerichte verminderingen van de werkgeversbijdragen, om de kosten voor laaggeschoolde arbeid terug te dringen en de werkgelegenheidsgraad te verhogen 28/5/2009
S. 4-1347 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord 28/5/2009
S. 4-1348 Wetsvoorstel tot invoering van een rookverbod in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan 16 jaar aanwezig zijn, in het kader van de strijd tegen passief roken 29/5/2009
S. 4-1354 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, teneinde de Duitstalige kandidaten de mogelijkheid te bieden het schriftelijke gedeelte van het examen in hun moedertaal af te leggen 11/6/2009
S. 4-1356 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de aangifte van het doodgeboren kind 11/6/2009
S. 4-1359 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland 16/6/2009
S. 4-1362 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging 18/6/2009
S. 4-1366 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de categorieŽn van personen en van de schadeposten die in aanmerking komen voor een vergoeding door de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 22/6/2009
S. 4-1367 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de algemene belastingaftrek voor restaurantkosten 22/6/2009
S. 4-1369 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft het parkeren van artsen en verplegend personeel 22/6/2009
S. 4-1375 Wetsvoorstel tot invoeging van een onderafdeling IIquater decies in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor de uitgaven gemaakt voor een opleiding in het hoger onderwijs 25/6/2009
S. 4-1376 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1379 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn, met het oog op de verbetering van de situatie van de begunstigden van een alimentatievordering 25/6/2009
S. 4-1389 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geschiktheid om te adopteren 8/7/2009
S. 4-1390 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 8/7/2009
S. 4-1397 Wetsvoorstel tot invoering van een universele toegangskaart voor gehandicapten 9/7/2009
S. 4-1398 Wetsvoorstel tot regeling van het gebruik van politieke opiniepeilingen gedurende en buiten de kritieke periode van veertig dagen voor elke verkiezing 9/7/2009
S. 4-1404 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 15/7/2009
S. 4-1413 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 62, ß 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van spijbelen 17/7/2009
S. 4-1414 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven met het oog op de invoering van een BTW-tarief van 6% voor de horecasector 20/7/2009
S. 4-1415 Wetsvoorstel tot regeling van het taalgebruik inzake de winkelopschriften en andere schrifturen zichtbaar vanuit het openbaar domein 23/7/2009
S. 4-1417 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1229 van het Gerechtelijk Wetboek wat de bevoegdheden en de aanstelling van de curator betreft bij onbeheerde nalatenschappen 31/8/2009
S. 4-1418 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 43quater in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met betrekking tot het dragen van retroreflecterende kledij door fietsers 2/9/2009
S. 4-1422 Wetsvoorstel tot invoering van een gezinseffectenrapport 14/9/2009
S. 4-1425 Wetsvoorstel ter veralgemening van de derdebetalersregeling 21/9/2009
S. 4-1427 Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is 17/9/2009
S. 4-1428 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen 17/9/2009
S. 4-1430 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de principiŽle afschaffing van de terugvorderingsmogelijkheid door het OCMW van de kosten gemaakt voor maatschappelijke dienstverlening in het kader van de opname van ouderen in een rusthuis 25/9/2009
S. 4-1431 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers 28/9/2009
S. 4-1433 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de gelijkschakeling van de leeftijd als verkiesbaarheidsvoorwaarde 2/10/2009
S. 4-1434 Wetsvoorstel tot het strenger bestraffen van geweldsdelicten op het openbaar vervoer 2/10/2009
S. 4-1436 Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken 5/10/2009
S. 4-1438 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbaarheid van restaurant- en receptiekosten voor alle BTW-plichtigen 6/10/2009
S. 4-1439 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde personen automatisch van de nationaliteit vervallen te verklaren wanneer zij strafrechtelijk veroordeeld worden tot een vrijheidsstraf van minimum ťťn jaar 6/10/2009
S. 4-1440 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoŲrdineerd op 19 december 1939, inzake de afschaffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten 6/10/2009
S. 4-1441 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat het verbod op kernwapens betreft 7/10/2009
S. 4-1446 Wetsvoorstel tot legalisering van de aanschaf, het bezit, het dragen en het gebruik van pepperspray door particulieren en ambtenaren van een uitbater van een openbaar vervoernetwerk 7/10/2009
S. 4-1448 Wetsvoorstel houdende invoering van een snelle procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en vereffening bij scheiding 7/10/2009
S. 4-1467 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de aftrekbaarheid van de opvangkosten voor gehandicapte kinderen betreft 14/7/2009