Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer - 2008-2009

Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Overgezonden door de Kamer (1ste overzending)

15 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1011 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 21/11/2008
S. 4-1052 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 12/12/2008
S. 4-1057 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal 12/12/2008
S. 4-1092 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte 8/1/2009
S. 4-1093 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte 8/1/2009
S. 4-1099 Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van (...) op het herverzekeringsbedrijf 8/1/2009
S. 4-1153 Wetsontwerp tot vaststelling van de totale kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten 30/1/2009
S. 4-1175 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade 13/2/2009
S. 4-1249 Wetsontwerp houdende wijzigingen aan de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de Belgische regulator van de post- en telecommunicatiesector 27/3/2009
S. 4-1251 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie 27/3/2009
S. 4-1253 Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 27/3/2009
S. 4-1327 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen 15/5/2009
S. 4-1344 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dit hof 29/5/2009
S. 4-1408 Wetsontwerp betreffende aspecten van gerechtelijk recht wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten betreft 17/7/2009
S. 4-1410 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft 17/7/2009