Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren) - 2008-2009

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren)

29 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-966 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek 15/10/2008
S. 4-996 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 91 van de wet van 17 februari 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten 6/11/2008
S. 4-1018 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en Wallonië 24/11/2008
S. 4-1020 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 24/11/2008
S. 4-1024 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, II, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen 24/11/2008
S. 4-1053 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 10/12/2008
S. 4-1065 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1066 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 16/12/2008
S. 4-1127 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 478 van het Gerechtelijk Wetboek 19/1/2009
S. 4-1128 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de rechtspositie van de bureauleden van de Hoge Raad voor de Justitie 19/1/2009
S. 4-1133 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 20/1/2009
S. 4-1180 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, § 1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten 12/2/2009
S. 4-1225 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 12/3/2009
S. 4-1278 Wetsvoorstel houdende opheffing van de artikelen 327 en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de detacheringsmogelijkheid van parketmagistraten af te schaffen 7/4/2009
S. 4-1279 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen 7/4/2009
S. 4-1281 Voorstel van bijzondere wet tot aanduiding van de ontwikkelingssamenwerking als een aangelegenheid waarvoor de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat gelijkelijk bevoegd zijn met toepassing van artikel 77, laatste lid, van de Grondwet 20/4/2009
S. 4-1300 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren 30/4/2009
S. 4-1304 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 104/1 in het Kieswetboek, teneinde de neutraliteit van de bureaus te waarborgen 30/4/2009
S. 4-1310 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof 5/5/2009
S. 4-1337 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 207bis van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de regeling van de toegang van notarissen tot de functie van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep 20/5/2009
S. 4-1361 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied 17/6/2009
S. 4-1377 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1421 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer 14/9/2009
S. 4-1429 Voorstel van bijzondere wet betreffende de doorlichting door het Rekenhof van de budgettaire en macro-economische gevolgen van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij verkiezingen voor het Vlaams Parlement, het Parlement van het Waalse Gewest, het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Parlement van de Franse Gemeenschap 17/9/2009
S. 4-1442 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 418, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de termijn voor het instellen van een tuchtprocedure tegen een magistraat te verkorten van zes tot drie maanden 7/10/2009
S. 4-1443 Wetsvoorstel strekkende om tuchtbeslissingen op gerechtelijk gebied eveneens te verzenden naar de Hoge Raad voor de Justitie 7/10/2009
S. 4-1444 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de elementen opgenomen in de gegevensbank bedoeld in artikel 427, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, tot de adviezen van de Nationale Tuchtraad over de voorgestelde straffen 7/10/2009
S. 4-1447 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-2 van het Gerechtelijk Wetboek om de advocaten een betere vertegenwoordiging te verzekeren in de Hoge Raad voor de Justitie 8/10/2009
S. 4-1449 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en de vereffening bij scheiding 7/10/2009