Wetsvoorstellen - Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat - 2008-2009

Dit zijn alle wetsvoorstellen (en voorstellen van bijzondere wet) die tijdens de aangeduide zitting in hun eerste behandeling in de Senaat werden aangenomen.

22 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-77 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 18/12/2008
S. 4-242 Wetsontwerp tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven 26/3/2009
S. 4-247 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving 27/11/2008
S. 4-495 Wetsontwerp met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid 18/12/2008
S. 4-677 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om de Hoge Raad voor de Justitie de mogelijkheid te geven om de voorbereiding en de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage op te dragen aan externe deskundigen 12/3/2009
S. 4-692 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 18/12/2008
S. 4-704 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens 2/4/2009
S. 4-787 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3bis, ž 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen 18/12/2008
S. 4-814 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen 11/12/2008
S. 4-924 Wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen 16/7/2009
S. 4-1047 Wetsontwerp tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder 23/4/2009
S. 4-1053 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 16/7/2009
S. 4-1091 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering 15/1/2009
S. 4-1115 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure 5/2/2009
S. 4-1149 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 25/6/2009
S. 4-1225 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 28/5/2009
S. 4-1288 Wetsontwerp tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 14/5/2009
S. 4-1317 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 vent˘se jaar XI tot regeling van het notarisambt 2/7/2009
S. 4-1322 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 vent˘se jaar XI tot regeling van het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken 25/6/2009
S. 4-1337 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 207bis van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de regeling van de toegang van notarissen tot de functie van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep 25/6/2009
S. 4-1376 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 9/7/2009
S. 4-1377 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 9/7/2009