Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Ontheven uit caduciteit in de Senaat - 2008-2009

Dit zijn alle wetsontwerpen Art. 78 tot 80 (en ontwerpen van bijzondere wet) die tijdens de aangeduide zitting in de Senaat uit caduciteit werden ontheven.

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1271 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op het waarborgen van het kiesrecht van mensen met een beperkte mobiliteit 3/4/2009
S. 4-1272 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 3/4/2009