Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2008-2009

Dit zijn alle wetsontwerpen Art. 77, ingediend in de Kamer, die tijdens de aangeduide zitting overgezonden of voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

14 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-584 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 19/3/2009
S. 4-1011 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 4/12/2008
S. 4-1052 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 18/12/2008
S. 4-1057 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal 18/12/2008
S. 4-1092 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte 19/2/2009
S. 4-1093 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte 19/2/2009
S. 4-1099 Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van (...) op het herverzekeringsbedrijf 5/2/2009
S. 4-1153 Wetsontwerp tot vaststelling van de totale kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten 19/2/2009
S. 4-1175 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade 16/7/2009
S. 4-1249 Wetsontwerp houdende wijzigingen aan de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de Belgische regulator van de post- en telecommunicatiesector 14/5/2009
S. 4-1251 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie 23/4/2009
S. 4-1253 Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 2/4/2009
S. 4-1327 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen 28/5/2009
S. 4-1550 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (I) 17/9/2009