Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2008-2009

Dit zijn alle wetsontwerpen Art. 78 tot 80 (en ontwerpen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting overgezonden of voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

57 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-864 Wetsontwerp betreffende de Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding door het Internationaal Monetair Fonds ten gunste van Liberia 22/10/2008
S. 4-867 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1294bis, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding te verduidelijken 22/10/2008
S. 4-963 Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit 15/10/2008
S. 4-969 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-31, 1231-41 en 1231-42 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 24bis van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, met het oog op het verlengen van de geldigheidsduur van geschiktheidsvonnissen en attesten inzake adoptie 23/10/2008
S. 4-980 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen 18/11/2008
S. 4-981 Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijnen 2005/36/EG en 2006/100/EG en tot wijziging van de wetten van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten 8/11/2008
S. 4-995 Wetsontwerp betreffende de continuÔteit van de ondernemingen 15/1/2009
S. 4-1010 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 4/12/2008
S. 4-1012 Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het in overeenstemming te brengen met de richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende Lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat, gewijzigd bij de richtlijn 2005/19/EEG van de Raad van 17 februari 2005 27/11/2008
S. 4-1013 Wetsontwerp betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het raam van de maatregelen tot verwijdering door de lucht 27/11/2008
S. 4-1030 Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader 16/12/2008
S. 4-1031 Wetsontwerp inzonderheid tot oprichting van een auditcomitť in de genoteerde vennootschappen en de financiŽle ondernemingen 4/12/2008
S. 4-1032 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat 16/12/2008
S. 4-1050 Ontwerp van programmawet 18/12/2008
S. 4-1051 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 18/12/2008
S. 4-1054 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent 18/12/2008
S. 4-1055 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en eigen woning 18/12/2008
S. 4-1056 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van de hypothecaire lening van de enige woning 18/12/2008
S. 4-1094 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 133, ß 6, eerste lid, en artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen 27/1/2009
S. 4-1095 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1399 van het Gerechtelijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk 27/1/2009
S. 4-1096 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 12/2/2009
S. 4-1097 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen 5/2/2009
S. 4-1098 Wetsontwerp op het herverzekeringsbedrijf 27/1/2009
S. 4-1151 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen 17/2/2009
S. 4-1186 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement 5/3/2009
S. 4-1187 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid 5/3/2009
S. 4-1198 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen 24/3/2009
S. 4-1199 Ontwerp van economische herstelwet 19/3/2009
S. 4-1218 Wetsontwerp tot wijziging van de financiŽle bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ 19/3/2009
S. 4-1219 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde 19/3/2009
S. 4-1235 Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 28/5/2009
S. 4-1248 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie 28/4/2009
S. 4-1250 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 29/4/2009
S. 4-1252 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement 2/4/2009
S. 4-1254 Wetsontwerp betreffende de officiŽle meesterschapwedstrijden 28/4/2009
S. 4-1255 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft 2/7/2009
S. 4-1256 Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan het Groot-Hertogdom Luxemburg toe te staan 2/4/2009
S. 4-1257 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 2/4/2009
S. 4-1270 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de openbare verkoop van onroerende goederen betreft 5/5/2009
S. 4-1294 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het advies van de geneesheer betreft 16/5/2009
S. 4-1314 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 199ter en 212 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 14/5/2009
S. 4-1326 Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen 21/5/2009
S. 4-1328 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de belastingaangiften 21/5/2009
S. 4-1342 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek der successierechten voor wat betreft de bevrijdende betaling bij een erfenis en de terbeschikkingstelling van een bepaald bedrag aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende 16/6/2009
S. 4-1343 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis 4/6/2009
S. 4-1350 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot betreft 23/6/2009
S. 4-1351 Ontwerp van programmawet 11/6/2009
S. 4-1381 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 16/7/2009
S. 4-1382 Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiŽle beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiŽle sector 16/7/2009
S. 4-1383 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van het artikel 13 van de programmawet van 8 juni 2008 16/7/2009
S. 4-1384 Wetsontwerp tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer 9/7/2009
S. 4-1385 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 16/7/2009
S. 4-1386 Wetsontwerp houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen 9/7/2009
S. 4-1387 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het centraal strafregister 16/7/2009
S. 4-1393 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, wat de financiŽle crisis betreft 16/7/2009
S. 4-1394 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten 16/7/2009
S. 4-1396 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productiepatronen en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid 16/7/2009