Wetsontwerpen - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2008-2009

Dit zijn alle wetsontwerpen (en ontwerpen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting overgezonden of voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

114 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-584 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 19/3/2009
S. 4-675 Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst nr. 6 gesloten tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, ondertekend te Parijs op 12 oktober 2006 27/11/2008
S. 4-680 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 27/11/2008
S. 4-818 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, gedaan te Kiev op 21 mei 2003 27/11/2008
S. 4-819 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003 27/11/2008
S. 4-820 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Korea, ondertekend te Brussel op 5 juli 2005 27/11/2008
S. 4-821 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van het Gemenebest van de Bahama's inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke en officiŽle of dienstpaspoorten, gesloten door Uitwisseling van brieven ondertekend te Washington D.C. op 2 februari 2006 en op 3 maart 2006 27/11/2008
S. 4-822 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Oosterse Republiek Uruguay, ondertekend te Montevideo op 22 november 2006 27/11/2008
S. 4-847 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 betreffende de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, en met de Bijlagen, gedaan te Londen op 5 oktober 2001 27/11/2008
S. 4-848 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Kazachstan over samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand inzake de douane, ondertekend te Brussel op 5 december 2006 27/11/2008
S. 4-864 Wetsontwerp betreffende de Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding door het Internationaal Monetair Fonds ten gunste van Liberia 22/10/2008
S. 4-867 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1294bis, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding te verduidelijken 22/10/2008
S. 4-871 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek KroatiŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Zagreb op 30 mei 2005 27/11/2008
S. 4-881 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en BosniŽ-Herzegovina, ondertekend te Brussel op 6 maart 2006 27/11/2008
S. 4-882 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Brussel op 13 februari 2007 27/11/2008
S. 4-883 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Mozambique inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 juli 2006 27/11/2008
S. 4-894 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek India, ondertekend te New Delhi op 3 november 2006 27/11/2008
S. 4-897 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem (EUCARIS), gedaan te Luxemburg op 29 juni 2000 27/11/2008
S. 4-898 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ, ondertekend te Canberra op 10 augustus 2006 27/11/2008
S. 4-899 Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging aan het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, aangenomen te Almaty op 27 mei 2005 27/11/2008
S. 4-912 Wetsontwerp houdende instemming met het Raamakkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg, ondertekend te Moeskroen op 30 september 2005 27/11/2008
S. 4-913 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Helsinki op 9 september 2006 27/11/2008
S. 4-914 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS), gedaan te Brussel op 12 december 2006 27/11/2008
S. 4-940 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 29/1/2009
S. 4-941 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Speciale administratieve Regio van Hongkong van de Volksrepubliek China betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 8 november 2006 29/1/2009
S. 4-943 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 8 november 2001 29/1/2009
S. 4-946 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 23 mei 2007 29/1/2009
S. 4-947 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Rwanda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Kigali op 16 april 2007 29/1/2009
S. 4-963 Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit 15/10/2008
S. 4-969 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-31, 1231-41 en 1231-42 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 24bis van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, met het oog op het verlengen van de geldigheidsduur van geschiktheidsvonnissen en attesten inzake adoptie 23/10/2008
S. 4-978 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 25 juli 2007 29/1/2009
S. 4-980 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen 18/11/2008
S. 4-981 Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijnen 2005/36/EG en 2006/100/EG en tot wijziging van de wetten van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten 8/11/2008
S. 4-995 Wetsontwerp betreffende de continuÔteit van de ondernemingen 15/1/2009
S. 4-1010 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 4/12/2008
S. 4-1011 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 4/12/2008
S. 4-1012 Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het in overeenstemming te brengen met de richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende Lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat, gewijzigd bij de richtlijn 2005/19/EEG van de Raad van 17 februari 2005 27/11/2008
S. 4-1013 Wetsontwerp betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het raam van de maatregelen tot verwijdering door de lucht 27/11/2008
S. 4-1030 Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader 16/12/2008
S. 4-1031 Wetsontwerp inzonderheid tot oprichting van een auditcomitť in de genoteerde vennootschappen en de financiŽle ondernemingen 4/12/2008
S. 4-1032 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat 16/12/2008
S. 4-1042 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 6 december 2007 25/6/2009
S. 4-1050 Ontwerp van programmawet 18/12/2008
S. 4-1051 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 18/12/2008
S. 4-1052 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 18/12/2008
S. 4-1054 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent 18/12/2008
S. 4-1055 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en eigen woning 18/12/2008
S. 4-1056 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van de hypothecaire lening van de enige woning 18/12/2008
S. 4-1057 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal 18/12/2008
S. 4-1069 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
- Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,
- Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,
aangenomen te New York op 13 december 2006
19/2/2009
S. 4-1072 Wetsontwerp houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuÔteit van de ondernemingen 15/1/2009
S. 4-1074 Wetsontwerp houdende goedkeuring van de Resoluties 63-2 en 63-3 van de Raad van gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds 5/3/2009
S. 4-1088 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 31 mei 2006 19/2/2009
S. 4-1089 Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en BosniŽ en Herzegovina, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 16 juni 2008 19/2/2009
S. 4-1090 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen 29/1/2009
S. 4-1092 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte 19/2/2009
S. 4-1093 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte 19/2/2009
S. 4-1094 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 133, ß 6, eerste lid, en artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen 27/1/2009
S. 4-1095 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1399 van het Gerechtelijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk 27/1/2009
S. 4-1096 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 12/2/2009
S. 4-1097 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen 5/2/2009
S. 4-1098 Wetsontwerp op het herverzekeringsbedrijf 27/1/2009
S. 4-1099 Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van (...) op het herverzekeringsbedrijf 5/2/2009
S. 4-1109 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek AlbaniŽ,
2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek KroatiŽ,
ondertekend te Brussel op 9 juli 2008
29/1/2009
S. 4-1143 Wetsontwerp houdende instemming met en uitvoering van het Avenant, ondertekend te Brussel op 12 december 2008, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999 26/3/2009
S. 4-1151 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen 17/2/2009
S. 4-1153 Wetsontwerp tot vaststelling van de totale kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten 19/2/2009
S. 4-1163 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek TunesiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belastingen inzake belasting naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Tunis op 7 oktober 2004 26/3/2009
S. 4-1175 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade 16/7/2009
S. 4-1183 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1į Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003;
2į Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika aangaande de rechtshulp in strafzaken, ondertekend op 28 januari 1988
11/6/2009
S. 4-1184 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1į Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003;
2į Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst inzake uitlevering tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend op 27 april 1987
11/6/2009
S. 4-1186 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement 5/3/2009
S. 4-1187 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid 5/3/2009
S. 4-1188 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001 14/5/2009
S. 4-1192 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag van 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, gedaan te Londen op 2 mei 1996 14/5/2009
S. 4-1198 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen 24/3/2009
S. 4-1199 Ontwerp van economische herstelwet 19/3/2009
S. 4-1218 Wetsontwerp tot wijziging van de financiŽle bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ 19/3/2009
S. 4-1219 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde 19/3/2009
S. 4-1235 Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 28/5/2009
S. 4-1248 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie 28/4/2009
S. 4-1249 Wetsontwerp houdende wijzigingen aan de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de Belgische regulator van de post- en telecommunicatiesector 14/5/2009
S. 4-1250 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 29/4/2009
S. 4-1251 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie 23/4/2009
S. 4-1252 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement 2/4/2009
S. 4-1253 Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 2/4/2009
S. 4-1254 Wetsontwerp betreffende de officiŽle meesterschapwedstrijden 28/4/2009
S. 4-1255 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft 2/7/2009
S. 4-1256 Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan het Groot-Hertogdom Luxemburg toe te staan 2/4/2009
S. 4-1257 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 2/4/2009
S. 4-1270 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de openbare verkoop van onroerende goederen betreft 5/5/2009
S. 4-1292 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van het terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 25/6/2009
S. 4-1293 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005 25/6/2009
S. 4-1294 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het advies van de geneesheer betreft 16/5/2009
S. 4-1308 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Peru inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 24 juni 2008 25/6/2009
S. 4-1314 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 199ter en 212 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 14/5/2009
S. 4-1326 Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen 21/5/2009
S. 4-1327 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen 28/5/2009
S. 4-1328 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de belastingaangiften 21/5/2009
S. 4-1342 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek der successierechten voor wat betreft de bevrijdende betaling bij een erfenis en de terbeschikkingstelling van een bepaald bedrag aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende 16/6/2009
S. 4-1343 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis 4/6/2009
S. 4-1350 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot betreft 23/6/2009
S. 4-1351 Ontwerp van programmawet 11/6/2009
S. 4-1381 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 16/7/2009
S. 4-1382 Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiŽle beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiŽle sector 16/7/2009
S. 4-1383 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van het artikel 13 van de programmawet van 8 juni 2008 16/7/2009
S. 4-1384 Wetsontwerp tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer 9/7/2009
S. 4-1385 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 16/7/2009
S. 4-1386 Wetsontwerp houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen 9/7/2009
S. 4-1387 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het centraal strafregister 16/7/2009
S. 4-1393 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, wat de financiŽle crisis betreft 16/7/2009
S. 4-1394 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten 16/7/2009
S. 4-1396 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productiepatronen en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid 16/7/2009
S. 4-1550 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (I) 17/9/2009