Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Beslissing tot niet-amendering - 2007-2008

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Beslissing tot niet-amendering

17 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-309 Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2008 25/10/2007
S. 4-413 Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 29/11/2007
S. 4-474 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen 20/12/2007
S. 4-475 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding 20/12/2007
S. 4-483 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 20/12/2007
S. 4-486 Wetsontwerp betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 21/12/2007
S. 4-487 Wetsontwerp betreffende de luchthavenidentificatiebadges 20/12/2007
S. 4-488 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 20/12/2007
S. 4-489 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 146, eerste lid, van de programmawet van 27 april 2007 20/12/2007
S. 4-490 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 161 van het Wetboek der successierechten 21/12/2007
S. 4-491 Wetsontwerp strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage 21/12/2007
S. 4-574 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten 28/2/2008
S. 4-660 Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese co÷peratieve vennootschap 24/4/2008
S. 4-693 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake huurgeschillen 5/6/2008
S. 4-738 Ontwerp van programmawet 29/5/2008
S. 4-844 Wetsontwerp ter opheffing van de retributie van 0,1 euro op de emissierechten die gratis worden toegekend 14/7/2008
S. 4-863 Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform 18/7/2008