Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - 2007-2008

Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Aangenomen en overgezonden aan de Kamer

19 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-10 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de geco÷rdineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State 14/2/2008
S. 4-11 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek 15/5/2008
S. 4-15 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek 6/3/2008
S. 4-16 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek 13/3/2008
S. 4-17 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek 13/3/2008
S. 4-18 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 3/7/2008
S. 4-20 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek 26/6/2008
S. 4-119 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten 22/5/2008
S. 4-127 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt 15/5/2008
S. 4-139 Wetsontwerp tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek 26/6/2008
S. 4-167 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen 22/5/2008
S. 4-221 Wetsontwerp houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds 10/4/2008
S. 4-330 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de herhaling van misdaad na wanbedrijf in te voeren, en tot wijziging van de bepalingen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, en de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank 22/5/2008
S. 4-435 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek 22/5/2008
S. 4-507 Wetsontwerp tot aanvulling van het Strafwetboek teneinde de ongeoorloofde be´nvloeding door particulieren van personen die een openbaar ambt uitoefenen strafbaar te stellen 14/2/2008
S. 4-530 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen 29/5/2008
S. 4-567 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 5bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de verklaring van de benadeelde persoon 18/7/2008
S. 4-594 Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in BelgiŰ van sommige vreemde publicaties te verbieden 26/6/2008
S. 4-825 Wetsontwerp inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 18/7/2008