Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2007-2008

Dit zijn alle wetsontwerpen Art. 77, ingediend in de Kamer, die tijdens de aangeduide zitting overgezonden of voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

8 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-414 Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 29/11/2007
S. 4-476 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding 20/12/2007
S. 4-484 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 20/12/2007
S. 4-492 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft 10/1/2008
S. 4-661 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese co÷peratieve vennootschap 24/4/2008
S. 4-740 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 29/5/2008
S. 4-846 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 14/7/2008
S. 4-865 Wetsontwerp ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van artikel 468 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 18/7/2008