Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2007-2008

Dit zijn alle wetsontwerpen Art. 78 tot 80 (en ontwerpen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting overgezonden of voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

30 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-309 Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2008 25/10/2007
S. 4-310 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen 25/10/2007
S. 4-413 Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 29/11/2007
S. 4-473 Wetsontwerp tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties 15/1/2008
S. 4-474 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen 20/12/2007
S. 4-475 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding 20/12/2007
S. 4-477 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden 21/12/2007
S. 4-483 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 20/12/2007
S. 4-486 Wetsontwerp betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 21/12/2007
S. 4-487 Wetsontwerp betreffende de luchthavenidentificatiebadges 20/12/2007
S. 4-488 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 20/12/2007
S. 4-489 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 146, eerste lid, van de programmawet van 27 april 2007 20/12/2007
S. 4-490 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 161 van het Wetboek der successierechten 21/12/2007
S. 4-491 Wetsontwerp strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage 21/12/2007
S. 4-574 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten 28/2/2008
S. 4-583 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (I) 18/3/2008
S. 4-659 Wetsontwerp tot aanvulling van de omzetting van richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap 10/4/2008
S. 4-660 Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese co÷peratieve vennootschap 24/4/2008
S. 4-662 Wetsontwerp tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer 22/4/2008
S. 4-693 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake huurgeschillen 5/6/2008
S. 4-738 Ontwerp van programmawet 29/5/2008
S. 4-739 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 29/5/2008
S. 4-771 Wetsontwerp strekkende tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 in uitvoering van artikel 46 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 29/5/2008
S. 4-772 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2008 10/6/2008
S. 4-810 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen van een immuniteit van tenuitvoerlegging ten overstaan van tegoeden van buitenlandse centrale banken en internationale monetaire autoriteiten 2/7/2008
S. 4-835 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, wat de verschoonbaarheid van de voormalige echtgenoten betreft 15/7/2008
S. 4-844 Wetsontwerp ter opheffing van de retributie van 0,1 euro op de emissierechten die gratis worden toegekend 14/7/2008
S. 4-845 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 14/7/2008
S. 4-863 Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform 18/7/2008
S. 4-866 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 18/7/2008