Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2007-2008

Dit zijn alle wetsvoorstellen Art. 81 (en voorstellen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

9 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-10 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de geco÷rdineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State 18/7/2008
S. 4-11 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek 5/6/2008
S. 4-15 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek 10/4/2008
S. 4-16 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek 15/5/2008
S. 4-17 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek 15/5/2008
S. 4-119 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten 26/6/2008
S. 4-127 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt 10/7/2008
S. 4-221 Wetsontwerp houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds 15/5/2008
S. 4-482 Wetsontwerp dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen 6/3/2008