Wetsontwerpen - Voorgelegd ter bekrachtiging - 2007-2008

Dit zijn alle wetsontwerpen (en ontwerpen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting overgezonden of voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

74 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-309 Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2008 25/10/2007
S. 4-310 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen 25/10/2007
S. 4-345 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 2004 13/12/2007
S. 4-413 Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 29/11/2007
S. 4-414 Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 29/11/2007
S. 4-473 Wetsontwerp tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties 15/1/2008
S. 4-474 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen 20/12/2007
S. 4-475 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding 20/12/2007
S. 4-476 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding 20/12/2007
S. 4-477 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden 21/12/2007
S. 4-483 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 20/12/2007
S. 4-484 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 20/12/2007
S. 4-486 Wetsontwerp betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 21/12/2007
S. 4-487 Wetsontwerp betreffende de luchthavenidentificatiebadges 20/12/2007
S. 4-488 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 20/12/2007
S. 4-489 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 146, eerste lid, van de programmawet van 27 april 2007 20/12/2007
S. 4-490 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 161 van het Wetboek der successierechten 21/12/2007
S. 4-491 Wetsontwerp strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage 21/12/2007
S. 4-492 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft 10/1/2008
S. 4-523 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Botswana, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 juni 2006 15/5/2008
S. 4-540 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (herzien), gedaan te Valletta op 16 januari 1992 15/5/2008
S. 4-541 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI), gedaan te Boedapest op 22 juni 2001 15/5/2008
S. 4-542 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging (wijzigingen aan de Conventie voor het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, alsook aan het Protocol over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, ondertekend te Brussel op 11 oktober 1973), aangenomen op 22 april 2005 15/5/2008
S. 4-543 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1į Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken;
2į Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Thailand betreffende de overbrenging van gevonniste personen en betreffende de samenwerking in het kader van de strafuitvoering,
ondertekend te Bangkok op 12 november 2005
15/5/2008
S. 4-544 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ :
- tot het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te New York op 14 juni 1974, en
- tot het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980
19/6/2008
S. 4-563 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de erkenning van diploma's betreffende het hoger onderwijs in de Europese Regio, gedaan te Lissabon op 11 april 1997 15/5/2008
S. 4-564 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :
- Aanvullende Overeenkomst nr. 5 bij de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage; en
- Wijziging nr. 1 in de Aanvullende Overeenkomst nr. 4 tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde,
gedaan te Parijs op 21 juni 2001
15/5/2008
S. 4-565 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake de explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben (Protocol V), aangenomen te GenŤve op 28 november 2003 15/5/2008
S. 4-566 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 22 november 2004 15/5/2008
S. 4-568 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 10/4/2008
S. 4-569 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels, I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996 15/5/2008
S. 4-570 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van het Verdrag inzake de externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag 15/5/2008
S. 4-574 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten 28/2/2008
S. 4-583 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (I) 18/3/2008
S. 4-585 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot het Verdrag van Tampere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, gedaan te Tampere (Finland) op 18 juni 1998 15/5/2008
S. 4-588 Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 15 oktober 2007 15/5/2008
S. 4-629 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag, gedaan te Brussel op 8 december 2004, betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, gedaan te Brussel op 23 juli 1990, en tot het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 23 juli 1990, gedaan te Brussel op 25 mei 1999 19/6/2008
S. 4-630 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Bahrein inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Manama op 11 juli 2006 19/6/2008
S. 4-631 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Federale Democratische Republiek EthiopiŽ, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 26 oktober 2006 19/6/2008
S. 4-632 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Rwanda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kigali op 16 april 2007 19/6/2008
S. 4-638 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Singapore op 6 november 2006 19/6/2008
S. 4-659 Wetsontwerp tot aanvulling van de omzetting van richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap 10/4/2008
S. 4-660 Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coŲperatieve vennootschap 24/4/2008
S. 4-661 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coŲperatieve vennootschap 24/4/2008
S. 4-662 Wetsontwerp tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer 22/4/2008
S. 4-667 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Den Haag op 30 mei 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten 10/7/2008
S. 4-668 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Brussel op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Montenegro inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten 19/6/2008
S. 4-682 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinst, ondertekend te Brussel op 22 juni 2005 10/7/2008
S. 4-683 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Sarajevo op 19 juli 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van BosniŽ-Herzegovina inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten 10/7/2008
S. 4-693 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake huurgeschillen 5/6/2008
S. 4-738 Ontwerp van programmawet 29/5/2008
S. 4-739 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 29/5/2008
S. 4-740 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 29/5/2008
S. 4-744 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigations Satellite System) (GNSS) - GALILEO tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Volksrepubliek China, gedaan te Peking op 30 oktober 2003 10/7/2008
S. 4-745 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het GALILEO- en het GPS-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen, en met de Bijlage, gedaan te Dromoland Castle, Co Clare (Ierland) op 26 juni 2004 10/7/2008
S. 4-746 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal navigatiesatellietsysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Staat IsraŽl, gedaan te Brussel op 13 juli 2004 10/7/2008
S. 4-747 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en OekraÔne, gedaan te Kiev op 1 december 2005 10/7/2008
S. 4-763 Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 28 december 2006 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 10/7/2008
S. 4-766 Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 10/7/2008
S. 4-771 Wetsontwerp strekkende tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 in uitvoering van artikel 46 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 29/5/2008
S. 4-772 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2008 10/6/2008
S. 4-778 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Korea inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 december 2006 10/7/2008
S. 4-780 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Voorburg op 30 mei 2006 10/7/2008
S. 4-781 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en BosniŽ-Herzegovina betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol gedaan te Sarajevo op 19 juli 2006 10/7/2008
S. 4-799 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Belgrado op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek ServiŽ inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten 10/7/2008
S. 4-801 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol en de Gezamenlijke Verklaring, ondertekend te Brussel op 17 april 2007, tot wijziging van het Aanvullend Protocol inzake de belastingen, gevoegd bij de Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie, ondertekend te 's Gravenhage op 29 april 1969 10/7/2008
S. 4-810 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen van een immuniteit van tenuitvoerlegging ten overstaan van tegoeden van buitenlandse centrale banken en internationale monetaire autoriteiten 2/7/2008
S. 4-835 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, wat de verschoonbaarheid van de voormalige echtgenoten betreft 15/7/2008
S. 4-844 Wetsontwerp ter opheffing van de retributie van 0,1 euro op de emissierechten die gratis worden toegekend 14/7/2008
S. 4-845 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 14/7/2008
S. 4-846 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 14/7/2008
S. 4-863 Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform 18/7/2008
S. 4-865 Wetsontwerp ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van artikel 468 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 18/7/2008
S. 4-866 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 18/7/2008