Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Wetsvoorstellen (senatoren) - B.Z. 2007

Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Wetsvoorstellen

174 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-8 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen met zes maanden, namelijk tot 31 december 2007 12/7/2007
S. 4-9 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 12/7/2007
S. 4-10 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de geco÷rdineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State 12/7/2007
S. 4-11 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-15 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-16 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-17 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-18 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 12/7/2007
S. 4-20 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-21 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek 12/7/2007
S. 4-22 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 12/7/2007
S. 4-23 Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg 12/7/2007
S. 4-24 Wetsvoorstel tot invoering van een artikel 26bis in de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de burgerlijke rechtsvordering inzake fiscale misdrijven 12/7/2007
S. 4-25 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft 12/7/2007
S. 4-26 Wetsvoorstel betreffende het verbod voor alle vennootschappen die in BelgiŰ een openbaar beroep doen op het spaarwezen om rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in een onderneming waarvan een maatschappelijke zetel zich in een belastingparadijs bevindt 12/7/2007
S. 4-27 Wetsvoorstel betreffende telewerk 12/7/2007
S. 4-28 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen ten einde, inzake de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen 12/7/2007
S. 4-29 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de kredietopeningen wettelijk beter te regelen, teneinde de overmatige schuldenlast efficiŰnt te bestrijden 12/7/2007
S. 4-30 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61bis in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijk huurdersaansprakelijkheid 12/7/2007
S. 4-31 Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 61 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de maximale jaarlijkse kostenpercentages van de kredietopeningen met een kaart te begrenzen, teneinde de overmatige schuldenlast beter te bestrijden 12/7/2007
S. 4-32 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 12/7/2007
S. 4-33 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het mecenaat aan te moedigen 12/7/2007
S. 4-34 Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap 12/7/2007
S. 4-35 Wetsvoorstel waarbij bedrijven verboden wordt tot collectief ontslag over te gaan om hun winst te maximaliseren 12/7/2007
S. 4-36 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5░, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ten einde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen 12/7/2007
S. 4-38 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-39 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming 12/7/2007
S. 4-42 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek diverse rechten en taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen 12/7/2007
S. 4-43 Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen 12/7/2007
S. 4-44 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma 12/7/2007
S. 4-45 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit 12/7/2007
S. 4-48 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 68ter tot 68quinquies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 12/7/2007
S. 4-49 Wetsvoorstel tot invoeging van een nieuw artikel 11 in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen 12/7/2007
S. 4-50 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 12/7/2007
S. 4-51 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen met een hoofdstuk over het medicinaal gebruik van cannabis 12/7/2007
S. 4-52 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 69 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 12/7/2007
S. 4-53 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling inzake het rouwverlof 12/7/2007
S. 4-54 Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van een genocide of van een misdaad tegen de menselijkheid 12/7/2007
S. 4-55 Wetsvoorstel betreffende het mecenaat 12/7/2007
S. 4-56 Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers 12/7/2007
S. 4-57 Wetsvoorstel met betrekking tot het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten die activiteiten uitoefenen van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen, alsook van toezicht op en controle van personen met het oog op de beveiliging van het patrimonium in musea en soortgelijke instellingen
12/7/2007
S. 4-58 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, met het oog op de invoering van een speciale opleiding voor het verlenen van eerste hulp, in het kader van de proeven voor het behalen van het rijbewijs 12/7/2007
S. 4-59 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van respectievelijk het Waals Parlement en het Vlaams Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 12/7/2007
S. 4-60 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie 12/7/2007
S. 4-62 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op het instellen van een Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de federale wetgevende Kamers 12/7/2007
S. 4-64 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek betreffende de heling 12/7/2007
S. 4-65 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzorging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen 12/7/2007
S. 4-69 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt 12/7/2007
S. 4-70 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 373 van de programmawet (I) van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen en tot terugvordering van de steun aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag om hun winst te maximaliseren 12/7/2007
S. 4-71 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij om de toepassingssfeer ervan uit te breiden tot ongewenste communicatie 12/7/2007
S. 4-75 Wetsvoorstel tot toekenning van een militair statuut aan de personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Rekruteringscentra van het Belgisch Leger (RCBL) hebben gevoegd 12/7/2007
S. 4-76 Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei 24/8/2007
S. 4-77 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 12/7/2007
S. 4-79 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 70 tot 72 van het Burgerlijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-84 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het opnieuw mogelijk te maken om het examen inzake beroepsbekwaamheid en het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage in het Duits af te leggen 12/7/2007
S. 4-88 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg 12/7/2007
S. 4-89 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer om het dragen van een reflecterende armband verplicht te maken op de delen van de openbare weg waar geen trottoir is 18/7/2007
S. 4-90 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3 van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 17/7/2007
S. 4-91 Wetsvoorstel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding 17/7/2007
S. 4-92 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 17/7/2007
S. 4-93 Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op werknemers door middel van een monitoringsysteem verbonden met het GPS-navigatiesysteem van dienstwagens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens 17/7/2007
S. 4-95 Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten 17/7/2007
S. 4-96 Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen 18/7/2007
S. 4-97 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 17/7/2007
S. 4-102 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de tax shelter-regeling tot de ontwikkeling en de productie van letterkundige werken 17/7/2007
S. 4-103 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 231bis in het Strafwetboek, teneinde het onwettige verzamelen van gegevens voor persoonsidentificatie op elektronische communicatienetwerken strafbaar te maken 17/7/2007
S. 4-108 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, ž 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen teneinde de gemeentefinanciŰn te ontlasten in het kader van de betaling van de pensioenen van de gemeentelijke mandatarissen 26/7/2007
S. 4-110 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 337bis in het Strafwetboek, tot verzwaring van de straffen voor misdrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 26/7/2007
S. 4-111 Wetsvoorstel betreffende therapeutische experimenten op zwangere en lacterende vrouwen 26/7/2007
S. 4-112 Wetsvoorstel tot regeling van de voorlichting bij een openbare oproep tot sociale solidariteit 26/7/2007
S. 4-113 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde aan de geconventionneerde kinderonthaalsters het voordeel van de werkloosheidsverzekering te bieden 26/7/2007
S. 4-115 Wetsvoorstel tot wjiziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten 26/7/2007
S. 4-117 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 342 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 26/7/2007
S. 4-118 Wetsvoorstel tot wijziging van Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering in te stellen voor de begunstigden van de diensten voor gezinszorg en bejaardenhulp 26/7/2007
S. 4-119 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten 26/7/2007
S. 4-120 Wetsvoorstel tot reglementering van het beroep van sportmakelaar 26/7/2007
S. 4-121 Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 geco÷rdineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, met het oog op het ondervangen van de gebrekkige werking van de diensten die autobestuurders die veroordeeld zijn tot het verval van het recht op sturen aan onderzoeken moeten onderwerpen 26/7/2007
S. 4-122 Wetsvoorstel houdende verbod op de kinderhandel 26/7/2007
S. 4-124 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŰnt 26/7/2007
S. 4-125 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot levensonderhoud aan ascendenten 25/7/2007
S. 4-127 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt 31/7/2007
S. 4-128 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de fiscale behandeling van bilocatie 31/7/2007
S. 4-129 Wetsvoorstel betreffende het statuut van pleegouders 31/7/2007
S. 4-130 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de erfrechtelijke reserve van de descendenten te berekenen per staak 31/7/2007
S. 4-131 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten 31/7/2007
S. 4-132 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de gedaagde te waarschuwen voor de gevolgen van het niet-verschijnen 31/7/2007
S. 4-134 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 7/8/2007
S. 4-135 Wetsvoorstel betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŰn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk en tot oprichting van een Vaste Regularisatiecommissie 2/8/2007
S. 4-136 Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 3/8/2007
S. 4-138 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde 10/8/2007
S. 4-139 Wetsontwerp tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek 10/8/2007
S. 4-140 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit inzake de verjaring 10/8/2007
S. 4-141 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de geestesgestoorde onder voorlopig bewind met machtiging van de vrederechter te laten testeren 25/7/2007
S. 4-142 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 383bis van het Strafwetboek, teneinde de strafbaarstelling van pronografie uit te breiden tot de geluidsdragers 10/8/2007
S. 4-143 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het hersel van de door dit feit veroorzaakte schade, teneinde te voorzien in de verplichte onttrekking van de zaak aan de jeugdrechtbank in geval van herhaling van zware misdrijven door een minderjairge van meer dan 16 jaar 10/8/2007
S. 4-144 Wetsvoostel teneinde bij de berechting van zware feiten gepleegd door een minderjairge ouder dan 16 jaar, de publicatie en verspreiding toe te staan van het verslag van de debatten voor de rechtbank 10/8/2007
S. 4-145 Wetsvoorstel teneinde jongeren financieringssteun te verstrekken om hun rijopleiding te helpen betalen 10/8/2007
S. 4-147 Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen 10/8/2007
S. 4-148 Wetsvoorstel tot instelling van een filmclassificatiesysteem 10/8/2007
S. 4-149 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kunstenaars betreft, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 10/8/2007
S. 4-150 Wetsvoorstel tot bescherming van de uitoefening van de door de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden gewaarborgde rechten 10/8/2007
S. 4-151 Wetsvoorstel ter bestrijding van de sociale marginalisering van de personen die zich prostitueren 10/8/2007
S. 4-152 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de op 14 juli 1994 geco÷rdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, alsook de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, teneinde de mogelijkheid in te voeren om naamloos te bevallen 10/8/2007
S. 4-153 Wetsvoorstel betreffende de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen 16/8/2007
S. 4-156 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 23/8/2007
S. 4-157 Wetsvoorstel houdende invoering van een stelsel van au pairs voor senioren 23/8/2007
S. 4-162 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek 23/8/2007
S. 4-163 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld 23/8/2007
S. 4-164 Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek 28/8/2007
S. 4-167 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen 28/8/2007
S. 4-168 Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers 28/8/2007
S. 4-169 Wetsvoorsel teneinde het elktronische toezicht op en de hormonale farmacologische behandeling van in vrijheid gestelde seksuele delinquenten mogelijk te maken 28/8/2007
S. 4-170 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde het stiefkind als erfgenaam te kunnen benoemen 28/8/2007
S. 4-171 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 29/8/2007
S. 4-173 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van het Strafwetboek om het schijnhuwelijk als misdrijf te beschouwen 30/8/2007
S. 4-174 Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 geco÷rdineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde voor bepaalde overtredingen een rechtvaardigingsgrond in te voeren voor geneesheren die in een noodsituatie handelen 30/8/2007
S. 4-175 Wetsvoorstel tot invoering van een universele toegangskaart voor gehandicapten 4/9/2007
S. 4-176 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de ontvluchting van gevangenen 10/9/2007
S. 4-177 Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen 10/9/2007
S. 4-178 Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling 10/9/2007
S. 4-179 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 12/9/2007
S. 4-181 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde een verbod in te stellen op het bedelen langs de openbare weg op alle plaatsen waar het verkeer kan worden gehinderd of onveilig gemaakt 10/9/2007
S. 4-183 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 24/9/2007
S. 4-184 Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek 19/9/2007
S. 4-185 Wetsvoorstel tot invoering van diverse bepalingen met het oog op de strijd tegen dopinggebruik 19/9/2007
S. 4-186 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde aanmatiging van macht ten aanzien van rechterlijke overheden strafbaar te stellen 19/9/2007
S. 4-187 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 342bis in het Burgerlijk Wetboek inzake het ouderschapsboekje 19/9/2007
S. 4-192 Wetsvoorstel tot regulering van het medisch aanbod 19/9/2007
S. 4-193 Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap 24/9/2007
S. 4-195 Wetsvoorstel tot invoering van een mobiliteitsvergoeding 24/9/2007
S. 4-197 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) 25/9/2007
S. 4-198 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belastingen over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, ten einde een BTW-tarief van 6 % in te voeren voor het bouwen van passiefhuizen 25/9/2007
S. 4-200 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, om een maximum factuurbedrag per kWh vast te leggen 26/9/2007
S. 4-201 Wetsvoorstel ter bestrijding van anorexia bij jonge meisjes 26/9/2007
S. 4-202 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving op de bevolkingsregisters wat betreft de inschrijving van personen gevestigd in bepaalde woningen waarin permanente bewoning niet is toegelaten 29/9/2007
S. 4-203 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 57 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht 29/9/2007
S. 4-204 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de invoering van een schorsing van de opzeggingstermijn tijdens een staking 29/9/2007
S. 4-205 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 286 van 31 maart 1984 houdende maatregelen om een betere inning te verzekeren van de socialezekerheidsbijdragen en de solidariteitsbijdragen verschuldigd door publiekrechtelijke rechtspersonen 29/9/2007
S. 4-206 Wetsvoorstel betreffende het rustpensioen in de openbare sector bij feitelijke scheiding en echtscheiding 29/9/2007
S. 4-207 Wetsvoorstel tot afschaffing van de sociale zekerheidsbijdragen op premies toegekend voor ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige arbeid 29/9/2007
S. 4-208 Wetsvoorstel tot invoering van een vakantiegeld voor invaliden 29/9/2007
S. 4-209 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen teneinde de ten laste van de Schatkist zijnde pensioenen van de personeelsleden van de psycho-medisch-sociale centra en van de centra voor leerlingenbegeleiding gelijk te stellen met de pensioenen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen 29/9/2007
S. 4-210 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 december 1999 houdende fiscale en diverse bepalingen met het oog op de ondersteuning van de ontwikkelingssamenwerking 29/9/2007
S. 4-211 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof bij vroeggeboorte 29/9/2007
S. 4-212 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 22 december 2003 betreffende de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij ploegen- of nachtarbeid 29/9/2007
S. 4-213 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wat betreft het willekeurig ontslag van werknemers 29/9/2007
S. 4-214 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof 29/9/2007
S. 4-215 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders 29/9/2007
S. 4-216 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de buitenschoolse kinderopvang 29/9/2007
S. 4-217 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrek van kinderopvang 29/9/2007
S. 4-218 Wetsvoorstel tot oprichting van de derdewereldbevek 1/10/2007
S. 4-219 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat betreft de antihanteerbaarheidsmechanismen 1/10/2007
S. 4-220 Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld 1/10/2007
S. 4-221 Wetsontwerp houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds 1/10/2007
S. 4-222 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling 1/10/2007
S. 4-223 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, om de parlementaire controle te versterken 1/10/2007
S. 4-224 Wetsvoorstel houdende organisatie van het Nationaal Contactpunt inzake internationaal ethisch ondernemen en tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 1/10/2007
S. 4-225 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas 1/10/2007
S. 4-226 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage 1/10/2007
S. 4-227 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal ComitÚ "mannen en zorg" 1/10/2007
S. 4-229 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 1/10/2007
S. 4-230 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen 1/10/2007
S. 4-231 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind 1/10/2007
S. 4-232 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek 1/10/2007
S. 4-234 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale re´ntegratie van prostituees 1/10/2007
S. 4-235 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting 1/10/2007
S. 4-236 Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit 1/10/2007
S. 4-237 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft 1/10/2007
S. 4-239 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling 1/10/2007
S. 4-240 Wetsvoorstel tot wijziging van de federale heffingen op elektriciteit en gas, tot verzekering van de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt in BelgiŰ en het tegengaan van een te grote concentratie in de markten voor elektriciteitsproductie en de invoer van aardgas, tot verzekering van de onafhankelijkheid van de vervoersbedrijven van elektriciteit en aardgas en tot veiligstelling van de provisies voor de ontmanteling van kerncentrales in BelgiŰ 2/10/2007
S. 4-241 Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen 4/10/2007
S. 4-242 Wetsontwerp tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven 3/10/2007
S. 4-315 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen 3/8/2007
S. 4-316 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 3/8/2007