Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren) - B.Z. 2007

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Wetsvoorstellen (senatoren)

20 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-12 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 12/7/2007
S. 4-13 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 168 van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de organisatie van het secretariaat van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie 12/7/2007
S. 4-14 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371, § 2, eerste lid, a), van het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-19 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-61 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden 12/7/2007
S. 4-85 Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, teneinde de personeelsformaties van het gerechtelijk arrondissement Eupen aan te passen aan de werkelijke behoeften 12/7/2007
S. 4-86 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 12/7/2007
S. 4-87 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, § 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet 12/7/2007
S. 4-126 Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter 31/7/2007
S. 4-133 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van Nederlanstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg en de splitsing van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 7/8/2007
S. 4-137 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 2/8/2007
S. 4-166 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen 28/8/2007
S. 4-180 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) 12/9/2007
S. 4-190 Wetsvoorstel tot invoeging van een § 1bis in artikel 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verplichting in te voeren kennis te geven van internationale aanhoudingsbevelen 19/9/2007
S. 4-191 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook van artikel 79 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om de parlementaire assemblees een belangrijkere rol te geven in de organisatie van de administratie en de ministeriėle kabinetten 19/9/2007
S. 4-196 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid 24/9/2007
S. 4-199 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde campagnevormen bij de federale verkiezingen 25/9/2007
S. 4-238 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 1/10/2007
S. 4-243 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) 4/10/2007
S. 4-823 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek 10/8/2007