Herziening - Ontwerpen overgezonden door de Kamer - 2003-2004

Dit zijn alle Ontwerpen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, door de Kamer werden overgezonden.

4 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-415 Herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet, teneinde de Kamers op de tweede dinsdag van september bijeen te roepen 12/12/2003
S. 3-601 Ontwerp van tekst houdende herziening van titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf 30/3/2004
S. 3-671 Herziening van de Grondwet
Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet
7/5/2004
S. 3-700 Ontwerp tot herziening van artikel 41, tweede en vijfde lid, tweede volzin, van de Grondwet 14/5/2004