Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Wetsvoorstellen (senatoren) - 2002-2003

Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Wetsvoorstellen

79 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-1294 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit en de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen 8/10/2002
S. 2-1296 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de geldigheidsduur van de machtiging tot vestiging tot tien jaar te verlengen 8/10/2002
S. 2-1297 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 25 en 40 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 8/10/2002
S. 2-1298 Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat 10/10/2002
S. 2-1301 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen, om een volwaardig moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes in te voeren 11/10/2002
S. 2-1302 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting, teneinde de draagkracht van alleenstaanden en eenoudergezinnen te vergroten 11/10/2002
S. 2-1303 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 335, ß 3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek 11/10/2002
S. 2-1304 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek 14/10/2002
S. 2-1306 Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiŽne bij het aanbrengen van tatoeages op personen 14/10/2002
S. 2-1307 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, strekkende tot een rechtvaardiger fiscale behandeling van de gewone schuldeisers van gefailleerden 14/10/2002
S. 2-1308 Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 1584bis, met betrekking tot de koopovereenkomst van een woning 14/10/2002
S. 2-1333 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst 26/10/2002
S. 2-1334 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 34 en 35 van de gecoŲrdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering met het oog op de terugbetaling van de kosten van medisch begeleide voortplanting 4/11/2002
S. 2-1336 Wetsontwerp tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 5/11/2002
S. 2-1337 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 7/11/2002
S. 2-1349 Wetsvoorstel tot instelling van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 12/11/2002
S. 2-1350 Wetsontwerp om de verkoop van tabak aan jongeren te verbieden 13/11/2002
S. 2-1354 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het principe van continuÔteit in de fiscale wetgeving te waarborgen 14/11/2002
S. 2-1358 Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van de wegcode met betrekking tot de toegelaten maximumsnelheid 18/11/2002
S. 2-1364 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen 26/11/2002
S. 2-1365 Wetsvoorstel tot instelling van een Noord-Zuid-nota over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van artikel 10 van de gecoŲrdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit 26/11/2002
S. 2-1372 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 29/11/2002
S. 2-1374 Wetsvoorstel tot instelling van een klachtrecht over de werking van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen 4/12/2002
S. 2-1389 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden 12/12/2002
S. 2-1398 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, teneinde organisaties van private personen te verbieden die tot doel hebben de door de wet met de controle op de politiediensten belaste organen te vervangen of in hun plaats op te treden 17/12/2002
S. 2-1399 Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit 17/12/2002
S. 2-1413 Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon 23/12/2002
S. 2-1418 Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 met betrekking tot de procedure van verificatie van schuldvorderingen 9/1/2003
S. 2-1433 Wetsvoorstel houdende verscheidene aanvullende maatregelen die ertoe strekken te voldoen aan de verplichting inzake de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen 22/1/2003
S. 2-1434 Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen 22/1/2003
S. 2-1435 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de fundamentele rechten te waarborgen van personen die hulp krijgen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met name daklozen 22/1/2003
S. 2-1446 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 30/1/2003
S. 2-1450 Wetsontwerp betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog 30/1/2003
S. 2-1451 Wetsvoorstel betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die bemiddelend optreden tussen dader en slachtoffer, met het oog op herstel van schade 3/2/2003
S. 2-1454 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 5/2/2003
S. 2-1457 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen 6/2/2003
S. 2-1462 Wetsvoorstel betreffende het aanbrengen van tatoeages en piercings 7/2/2003
S. 2-1463 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de promotie van duurzame ontwikkeling en tot aanvulling van artikel 198 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 11/2/2003
S. 2-1464 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, ß 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen teneinde de gemeentefinanciŽn te ontlasten in het kader van de betaling van de pensioenen van de gemeentelijke mandatarissen 12/2/2003
S. 2-1467 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de deskundige onderzoeken die de rechter gelast, beter te doen verlopen 12/2/2003
S. 2-1468 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap bij selectieproeven voor het openbare ambt 12/2/2003
S. 2-1486 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, teneinde de financiering van dat Fonds te waarborgen 14/2/2003
S. 2-1489 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbaarheid van de verzekeringspremies voor beschermde gebouwen 19/2/2003
S. 2-1491 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 768 en 1107 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 29bis in het Wetboek van strafvordering 19/2/2003
S. 2-1504 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten 26/2/2003
S. 2-1506 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen 27/2/2003
S. 2-1508 Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade in verband met de gezondheidszorg 27/2/2003
S. 2-1510 Wetsvoorstel tot wijziging van de verminderingscoŽfficiŽnt bij vervroegde pensionering van zelfstandigen 28/2/2003
S. 2-1524 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht met het oog op het invoeren van koopzondagen 11/3/2003
S. 2-1528 Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming 13/3/2003
S. 2-1529 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 332 van het Wetboek van strafvordering en artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 13/3/2003
S. 2-1544 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's 18/3/2003
S. 2-1545 Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat 19/3/2003
S. 2-1561 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het beginsel in te voeren van de dubbele nationaliteit voor Belgische burgers die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen 25/3/2003
S. 2-1574 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met het oog op het vastleggen van nieuwe krachtlijnen 31/3/2003
S. 2-1575 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest 31/3/2003
S. 2-1576 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de instelling van een statuut voor advocaten-stagiairs en advocaten-medewerkers 31/3/2003
S. 2-1577 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op de instelling van de dubbele nationaliteit voor de Beglsiche onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen 1/4/2003
S. 2-1597 Wetsvoorstel betreffende de oprichting van ontmoetingsruimten in het kader van een gerechtelijke procedure 9/4/2003
S. 2-1598 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek 9/4/2003
S. 2-1599 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde het afstammingsrecht in overeenstemming te brengen met de principes van gelijkheid en non-discriminatie 9/4/2003
S. 2-1602 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen 9/4/2003
S. 2-1604 Wetsvoorstel strekkende tot het afleggen van verantwoording tegenover de belastingsbetaler over de verdeling van zijn geld 9/4/2003
S. 2-1606 Wetsvoorstel tot wijziging van de wegcode, wat de verkeersregels voor fietsers betreft 9/4/2003
S. 2-1607 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van vrije software in de federale overheidsbesturen 9/4/2003
S. 2-1609 Wetsvoorstel tot invoering van een minimumsalaris voor niet-Europese sportbeoefenaars en trainers 9/4/2003
S. 2-1610 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Comitť "mannen en zorg" 9/4/2003
S. 2-1613 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 9/4/2003
S. 2-1615 Wetsvoorstel tot invoering van een artikel 26bis in de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de burgerlijke rechtsvordering inzake fiscale misdrijven 9/4/2003
S. 2-1616 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek 9/4/2003
S. 2-1617 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 9/4/2003
S. 2-1618 Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg 9/4/2003
S. 2-1619 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat betreft de schadeloosstelling van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 9/4/2003
S. 2-1620 Wetsvoorstel tot invoeging van en artikel 51bis in de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee gelijkgestelde plicht wat betreft de oorlogsvrijwilligers 9/4/2003
S. 2-1621 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van het Wetboek van Belgische nationaliteit met het oog op de bestraffing van schijnhuwelijken 9/4/2003
S. 2-1622 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 9/4/2003
S. 2-1623 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde een tolk te kunnen benoemen voor de burgerlijke partij van een proces over feiten die strafbaar zijn met criminele straffen 9/4/2003
S. 2-1625 Wetsvoorstel tot invoering van een huisvestingsbijslag op het leefloon 9/4/2003
S. 2-1626 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, ten einde het inkomen van invaliden te verhogen 9/4/2003