Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - 2002-2003

Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer

5 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-290 Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen 13/2/2003
S. 2-1224 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 285 en 285bis van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 43septies in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 12/12/2002
S. 2-1324 Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 9/1/2003
S. 2-1346 Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 19/12/2002
S. 2-1481 Wetsontwerp tot regeling van de vertegenwoordiging van de federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte 13/3/2003