Wetsontwerpen - Overgezonden door de Kamer - 2002-2003

Dit zijn alle wetsontwerpen (en ontwerpen van bijzondere wet) die tijdens de aangeduide zitting werden overgezonden door de Kamer.

149 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-1323 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd 21/10/2002
S. 2-1324 Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 21/10/2002
S. 2-1325 Wetsontwerp houdende de voorwaarden waaronder de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen 18/10/2002
S. 2-1326 Wetsontwerp tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek 18/10/2002
S. 2-1327 Wetsontwerp houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 18/10/2002
S. 2-1328 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1168, 1179, 1180, 2į, en 1183, 2į, van het Gerechtelijk Wetboek 18/10/2002
S. 2-1329 Wetsontwerp houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen 18/10/2002
S. 2-1330 Wetsontwerp betreffende de uitvoering van de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Singapore op 10 december 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 8 februari 1972 25/10/2002
S. 2-1331 Wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het protocol, ondertekend te Washington op 30 september 1996 25/10/2002
S. 2-1339 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen 8/11/2002
S. 2-1340 Wetsontwerp betreffende de meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen 8/11/2002
S. 2-1341 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen 8/11/2002
S. 2-1342 Wetsontwerp betreffende de bescherming van de preventieadviseurs 8/11/2002
S. 2-1343 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... betreffende de bescherming van de preventieadviseurs 8/11/2002
S. 2-1344 Wetsontwerp tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor Grondstoffen 8/11/2002
S. 2-1345 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse staten zijn gebracht 8/11/2002
S. 2-1346 Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 8/11/2002
S. 2-1347 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement wat betreft de vermelding van de politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten 8/11/2002
S. 2-1355 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers 18/11/2002
S. 2-1356 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het verstek betreft en tot opheffing van het artikel 421 van hetzelfde wetboek 18/11/2002
S. 2-1357 Wetsontwerp betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen 18/11/2002
S. 2-1363 Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 53quater, 53quinquies, 53sexies en 55 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 22/11/2002
S. 2-1366 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van de Land-, de Lucht- en de Zeemacht en van de Medische dienst 29/11/2002
S. 2-1367 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 29/11/2002
S. 2-1368 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 28/11/2002
S. 2-1369 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen inzake het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten 29/11/2002
S. 2-1370 Wetsontwerp tot invoeging van artikel 466bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot regeling van de toepassing van artikel 244bis van hetzelfde wetboek op de inwoners van Nederland 29/11/2002
S. 2-1371 Wetsontwerp tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek 28/11/2002
S. 2-1376 Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie 6/12/2002
S. 2-1377 Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen 6/12/2002
S. 2-1378 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 6/12/2002
S. 2-1379 Wetsontwerp tot instelling van een basis-bankdienst 6/12/2002
S. 2-1380 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 6/12/2002
S. 2-1381 Wetsontwerp houdende oprichting van de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen 6/12/2002
S. 2-1388 Wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 11/12/2002
S. 2-1390 Ontwerp van programmawet 1 14/12/2002
S. 2-1391 Ontwerp van programmawet 2 14/12/2002
S. 2-1392 Wetsontwerp betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van ... met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector 14/12/2002
S. 2-1393 Wetsontwerp met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector 14/12/2002
S. 2-1394 Wetsontwerp tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht 16/12/2002
S. 2-1395 Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen 14/12/2002
S. 2-1396 Wetsontwerp tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen 17/12/2002
S. 2-1402 Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid 19/12/2002
S. 2-1403 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met betrekking tot de verlaging van het expeditierecht 19/12/2002
S. 2-1404 Wetsontwerp tot bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen met toepassing van de artikelen 38 en 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 19/12/2002
S. 2-1405 Wetsontwerp betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid 19/12/2002
S. 2-1406 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de veralgemening van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling 19/12/2002
S. 2-1407 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de opheffing van de verplichting de niet-omwisselbaarheid van certificaten te beperken tot een bepaalde tijd 19/12/2002
S. 2-1408 Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector 19/12/2002
S. 2-1409 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 393 van het Gerechtelijk Wetboek 18/12/2002
S. 2-1410 Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie 19/12/2002
S. 2-1411 Wetsontwerp betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van een geÔndividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde militairen en houdende sociale bepalingen 19/12/2002
S. 2-1412 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek 19/12/2002
S. 2-1425 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie 17/1/2003
S. 2-1426 Wetsontwerp tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State 17/1/2003
S. 2-1427 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen 17/1/2003
S. 2-1428 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie 17/1/2003
S. 2-1429 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft 17/1/2003
S. 2-1430 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid tot aanpassing van het statuut van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en tot uitbreiding van haar bevoegdheden 17/1/2003
S. 2-1437 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 328bis en tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek 24/1/2003
S. 2-1438 Wetsontwerp houdende wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek - Gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken 24/1/2003
S. 2-1439 Wetsontwerp tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn 24/1/2003
S. 2-1440 Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn 24/1/2003
S. 2-1441 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 24/1/2003
S. 2-1447 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 31/1/2003
S. 2-1448 Wetsontwerp tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsook het Kieswetboek 31/1/2003
S. 2-1449 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 42 van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, teneinde een leemte te verhelpen inzake het verlof voorafgaand aan de pensionering van de leden van de gemeentepolitie die worden aangewezen voor een mandaatfunctie bij de federale politie 31/1/2003
S. 2-1458 Wetsontwerp betreffende de werving van de militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging 7/2/2003
S. 2-1459 Wetsontwerp houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 7/2/2003
S. 2-1460 Wetsontwerp houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties 7/2/2003
S. 2-1461 Wetsontwep tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 7/2/2003
S. 2-1474 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering 14/2/2003
S. 2-1475 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 14/2/2003
S. 2-1476 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 14/2/2003
S. 2-1477 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 38bis, 51bis en 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 14/2/2003
S. 2-1478 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 december 2002 tot oprichting van het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 14/2/2003
S. 2-1479 Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij 14/2/2003
S. 2-1480 Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 14/2/2003
S. 2-1481 Wetsontwerp tot regeling van de vertegenwoordiging van de federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte 14/2/2003
S. 2-1482 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, om de vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap in en buiten rechte te regelen 14/2/2003
S. 2-1483 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om de vertegenwoordiging van de gemeenschappen en de gewesten door de Raden in en buiten rechte te regelen 14/2/2003
S. 2-1484 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 19 augustus 1947 tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van Breendonk 14/2/2003
S. 2-1485 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geÔntegreerd drugsbeleid 14/2/2003
S. 2-1493 Wetsontwerp houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale CoŲrdinatiecomitť en de Arrondissementscellen 21/2/2003
S. 2-1494 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 21/2/2003
S. 2-1495 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen 21/2/2003
S. 2-1496 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 21/2/2003
S. 2-1497 Wetsontwerp houdende instemming met het Financieel Protocol van 4 oktober 2002 bij het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid 21/2/2003
S. 2-1498 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg en de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 21/2/2003
S. 2-1499 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek 21/2/2003
S. 2-1511 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie 28/2/2003
S. 2-1512 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumtiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid en houdende diverse bepalingen 28/2/2003
S. 2-1513 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 28/2/2003
S. 2-1514 Wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2003-2004 28/2/2003
S. 2-1515 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 36 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 28/2/2003
S. 2-1516 Wetsontwerp inzake de tenuitvoerlegging van de door de Raad van de Europese Unie goedgekeurde beperkende maatregelen ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten 28/2/2003
S. 2-1517 Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap 28/2/2003
S. 2-1518 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt 28/2/2003
S. 2-1519 Wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen 28/2/2003
S. 2-1530 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen 14/3/2003
S. 2-1531 Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid 14/3/2003
S. 2-1532 Wetsontwerp tot reglementering van de boekenprijs 14/3/2003
S. 2-1533 Wetsontwerp tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut 14/3/2003
S. 2-1534 Wetsontwerp houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers 14/3/2003
S. 2-1535 Wetsontwerp tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd 14/3/2003
S. 2-1536 Wetsontwerp tot regeling van de rechtspleging voor de militaire rechtscolleges en tot aanpassing van verscheidene wettelijke bepalingen naar aanleiding van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd 14/3/2003
S. 2-1537 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek 14/3/2003
S. 2-1538 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 1410, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek 14/3/2003
S. 2-1539 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek 14/3/2003
S. 2-1540 Wetsontwerp betreffende de normalisatie 14/3/2003
S. 2-1548 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 98 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 21/3/2003
S. 2-1550 Wetsontwerp houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat 21/3/2003
S. 2-1551 Wetsontwerp tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof 24/3/2003
S. 2-1552 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof 21/3/2003
S. 2-1553 Wetsontwerp tot oprichting van federale raden van landmeters-experten 24/3/2003
S. 2-1554 Wetsontwerp tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert 21/3/2003
S. 2-1555 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen 21/3/2003
S. 2-1556 Wetsontwerp tot invoeging van bijzondere maatregelen inzake aanstelling, bevordering en evaluatie van de leden gedetacheerd uit een politiedienst in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 24/3/2003
S. 2-1557 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 357 en 362 van het Gerechtelijk Wetboek 24/3/2003
S. 2-1558 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek 24/3/2003
S. 2-1559 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wat betreft de vertalingen van de mondelinge verklaringen 24/3/2003
S. 2-1560 Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie van 4 juli 2000, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001 24/3/2003
S. 2-1563 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden 28/3/2003
S. 2-1564 Wetsontwerp betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales 28/3/2003
S. 2-1565 Wetsontwerp betreffende de juridische bescherming van diensten van de informatiemaatschappij gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang 28/3/2003
S. 2-1566 Ontwerp van programmawet 31/3/2003
S. 2-1567 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen 28/3/2003
S. 2-1568 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 28/3/2003
S. 2-1569 Wetsontwerp ertoe strekkende het Belgisch recht in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag tegen de aanwerving, het inzetten, de financiering en de opleiding van huurlingen, aangenomen te New York op 4 december 1989 28/3/2003
S. 2-1570 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 15/5 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 28/3/2003
S. 2-1571 Ontwerp van bijzondere wet tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector 31/3/2003
S. 2-1572 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 173, 182 en 185 van het Gerechtelijk Wetboek 31/3/2003
S. 2-1573 Wetsontwerp tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht 31/3/2003
S. 2-1578 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad 2/4/2003
S. 2-1579 Wetsontwerp tot toekenning van de eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging 2/4/2003
S. 2-1580 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 8 augustus 1981 houdende inrichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogslachtoffers evenals van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en houdende inrichting van het Instituut voor veteranen 2/4/2003
S. 2-1581 Wetsontwerp tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser 2/4/2003
S. 2-1582 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 63bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 2/4/2003
S. 2-1583 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 175≤ en 176≤ van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen betreffende het wegvervoer en de zee- en binnenvaartverzekering 2/4/2003
S. 2-1585 Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen 2/4/2003
S. 2-1586 Wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Saoudi-ArabiŽ inzake wederkerige vrijstellingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar de winst, invoerrechten en sociale zekerheid, in het kader van het verrichten van luchtvervoer in internationaal verkeer, ondertekend te Riyadh op 22 februari 1997 2/4/2003
S. 2-1587 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten met het oog op de oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen 2/4/2003
S. 2-1588 Wetsontwerp betreffende de openbare aanbiedingen van effecten 2/4/2003
S. 2-1589 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en artikel 121, ß 1, 1į, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 2/4/2003
S. 2-1590 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde 2/4/2003
S. 2-1592 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet 4/4/2003
S. 2-1593 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet 4/4/2003
S. 2-1594 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privť-detective 4/4/2003
S. 2-1595 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten 4/4/2003